Zieleń miejska

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości usunięcia drzew w kontekście ochrony gatunkowej, w tym dotyczącej również ochrony ptaków i ich siedlisk, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów informuje iż tryb postępowania w takich przypadkach opisany jest na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przypomina, iż w części terenu Dzielnicy Rembertów przebiegają granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. W obszarze tym obowiązują m.in. zakazy likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Przebieg granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu można sprawdzić w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m.st. Warszawy.

Akcja "Ratujmy Kasztanowce" prowadzona przez Ligę Ochrony Przyrody ma na celu ratowanie drzew kasztanowca przed skutkami inwazji groźnego szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. W celu redukcji jego liczebności zaleca się jesienne grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców, w których są zasiedlone larwy. Czynność tą należy wykonywać zaraz po opadnięciu liści, aby zapobiec pozostaniu w glebie poczwarek szkodnika, skąd po przezimowaniu będą wiosną wylęgać się liczne motyle szrotówka. Drugą mechaniczną metodą ograniczania populacji szkodnika jest zakładanie na pnie drzew opasek lepowych z czarnej folii (szczególnie skuteczne wobec motyli pierwszego pokolenia). Wiele kasztanowców na terenie Warszawy rośnie przy szlakach komunikacyjnych, na ogół w bardzo niekorzystnych warunkach, powodujących zwiększoną wrażliwość drzew na choroby grzybowe i uszkodzenia wywołane przez owady. Wzorem lat ubiegłych Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta prowadzi ogólnomiejską akcję ochrony kasztanowców.

Zwierzęta w mieście

Trwa akcja sterylizacji i kastracji oraz czipowania psów i kotów w Warszawie:

Od 1 stycznia 2007 opłata za decyzję w sprawie utrzymania psa rasy uznanej za agresywną wynosi 82,00 zł (podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635). Opłata ta jest pobierana przy złożeniu wniosku

Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów). Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.

Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne. Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie traktować zwierzęta.

  • Zgłoszenia dot. zdarzeń z udziałem zwierząt przyjmuje Straż Miejska m.st. Warszawy. Zgłoszenia przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu 986.
  • Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta jest przedmiotem działanosci Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
  • Pomocy bezdomnym zwierzętom w wypadkach udzielają specjalistyczne EKO Patrole Straży Miejskiej oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
  • Za ochronę zwierzyny dziko żyjącej odpowiadają Lasy Miejskie Warszawa. Jednostka ta prowadzi Osrodek Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie.
  • Miejski Ogród Zoologiczny prowadzi Osrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych pn."Ptasi Azyl", do którego trafiają ptaki okresowo niezdolne do samodzielnego życia w srodowisku naturalnym z uwagi na wiek lub stan zdrowia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.