Seniorzy OPS Rembertów

Zdjęcie. Ręce starszego mężczyzny

Zapraszamy seniorów z Rembertowa do Klubu Seniora oraz do Rembertowskiej Akademii Seniora.

Informacje ogólne o Klubie Seniora

Klub Seniora działa w ramach Centrum Złotego Wieku. Klub Seniora jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych, które

 • chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje
 • zdobywać nowe umiejętności,
 • pragną zdobyć lub poszerzyć grono znajomych i bliskich osób o podobnych zainteresowaniach, wrażliwości.

Z oferty Klubu Seniora mogą korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy Rembertów, bez względu na dochód i sytuację rodzinną. Do Klubu Seniora włączono Rembertowską Akademię Seniora (RAS), która stanowi edukacyjną formę działalności, żeby jego oferta dla seniorów była kompleksowa.

Zadania Klubu Seniora

Głównym zadaniem Klubu Seniora jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy Rembertowa będą mogli spotykać się, przebywać ze sobą, poznawać się podczas organizowanych zajęć oraz warsztatów, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi.

Działalność Klubu Seniora jest realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć plastycznych,
 • prowadzenie zajęć „kółko rękodzieła”,
 • prowadzenie warsztatów kulinarnych,
 • prowadzenie zajęć z doskonalenia technik malarstwa,
 • prowadzenie zajęć „haft krzyżykowy”,
 • prowadzenie zajęć „koraliki”,
 • prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i okazjonalnych (np. warsztaty świąteczne),
 • organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb podopiecznych i realnych możliwości placówki,
 • współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami w celu rozwijania nowych form działalności

Dane kontaktowe

Klub Seniora telefon 22 277 34 30

 

Informacje o Rembertowskiej Akademii Seniora

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.

Cele główne 

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów:
  • udział seniorów w wykładach i seminariach;
  • organizowanie wyjazdów studyjnych;
  • organizację zespołów samokształceniowych.
 • Poprawa jakości życia osób starszych przez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej:
  • ​​​​poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno- medycznych;
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.
 • Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych:
  • pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS;
  • upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.
 • Integracja środowiska osób starszych:
  • podejmowanie inicjatyw programowych;
  • powołanie Samorządu Słuchaczy;
  • współdziałanie w zespołach samokształceniowych;
  • inicjowanie grup samopomocowych;
  • współpracę z organizacjami kombatanckimi.

Dane kontaktowe

Rembertowska Akademia Seniora  
Starszy Instruktor ds. kulturalno-oświatowych: Janina Teresa Matulewicz
ul. Plutonowych 10
04-404 Warszawa
telefon: 723 245 514 
e-
mail: j.matulewicz@opsrembertow.waw.pl
Facebook

Usługi opiekuńcze

Jak? Komu? Gdzie?

Osobie samotnej oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, czy małżonek, z którym nie mieszka nie mogą takiej pomocy zapewnić. Jeśli z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane również w formie usług sąsiedzkich.

 • Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze to pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 • Usługi sąsiedzkie to pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowa opiekę higieniczno-pielęgnacyjna, czyli wsparcie, które nie wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmujące m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

E-Opieka -  a co to?

W ramach projektu pod nazwą "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizujemy główny cel projektu, jakim jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.
Chcesz się więcej dowiedzieć to koniecznie odwiedź stronę z informacjami o projekcie bądź się z nami skontaktuj.

Kontakt

Dorota Jakubowska, telefon 725 251 131 lub 22 277 34 27
Małgorzata Rutkowska, telefon 723 249 257 lub 22 277 34 27

Dowiedz się więcej o wsparciu dla warszawskich seniorów

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie