Przemoc domowa OPS Rembertów

Kobieta zasłaniająca twarz rękoma

„Niebieska Karta” to narzędzie do przeciwdziałania przemocy domowej. Jest to procedura, która służy zapewnieniu bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej przez wspólne działania różnych instytucji, w tym pracownika socjalnego, Policji czy ochrony zdrowia.

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie (zaniedbanie), wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej,w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co to jest Procedura „Niebieskiej Karty”?

Procedura to taki sposób postępowania, który składa się z różnych czynności wykonywane przez grupy diagnostyczno-pomocowe. Robią to w sytuacjach, kiedy mają uzasadnione podejrzenie, że ktoś może być ofiarą przemocy domowej. Te czynności to między innymi:

 • dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową
 • podjęcie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową
 • występienie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową 
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskiej Karty”
 • zakończenie procedury „Niebieskiej Karty”
 • dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
  • uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”,
  • wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”

Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno- pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem skontaktuj się:

Zespoł Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Zespołu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wchodzi 12 osób. Są to przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
 • Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
 • Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowej,
 • kuratorzy sądowi oraz
 • prokuratury.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Tomasz Grabowski (przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Adam Sirko (przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy)

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Katarzyna Tworkowska (przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)

Podstawa prawna:

Dowiedz się więcej o przeciwdziałaniu przemocy w Warszawie