Pomoc materialna dla uczniów OPS Rembertów

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, uczniowie wchodzą do klasy.
Autor: m.st. Warszawa

Udzielamy pomocy materialnej uczniom, żeby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier w dostępie do edukacji, które wynikają z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieramy naukę uczniów zdolnych.

1 września 2020 roku Ośrodek otrzymał do realizacji nowe zadanie – udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O jakie świadczenia możesz się ubiegać?

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją administracyjną na podstawie kompletnego wniosku złożonego w terminie do 15 września przez:

 • pełnoletniego ucznia,
 • opiekunów/rodziców uczniów niepełnoletnich, (17 art. 90b i 90c ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 2230) 
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych bądź dyrektora ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

Szczegółowe warunki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 113, poz. 3269 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej o pomocy dla uczniów

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub
 • wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczenie może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 • zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych nie jest celowe.

Dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy, a przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy. Wysokość świadczenia miesięcznego nie może być niższa niż 80% oraz nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na:

 • pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

O świadczenie można się ubiegać w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. 
Wysokość przyznanego świadczenia nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.