O ośrodku OPS Rembertów

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, działającą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Plutonowych 10.

Misja Ośrodka

Misją Ośrodka jest „usamodzielnienie osób i rodzin, to znaczy umożliwienie im przyswojenia ich własnej wolności, by mogli stać się niezależnymi, samodzielnymi, autonomicznymi, wolnymi obywatelami...”.

Cele Ośrodka

Celem Ośrodka jako jednostki organizacyjnej pomocy społecznej jest:

  1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
  2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
  3. pełnienie funkcji profilaktycznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem .

Kadra kierownicza:

Joanna Żmudzka
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Katarzyna Tworkowska
Zastęca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Główny Księgowy
Dorota Piekut
adres emal: ksiegowosc@opsrembertow.waw.pl
telefon: 22 277 34 25

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej
Agnieszka Kuciak
adres emal:  a.kuciak@opsrembertow.waw.pl
telefon: 22 277 34 26

Kierownik Zespołu Administracyjno – gospodarczego
Andrzej Czech
adres emal:  administracja@opsrembertow.waw.pl
telefon: 22 277 34 23

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 11:00 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Ośrodka mailowo bądź telefonicznie.