Domy Pomocy Społecznej OPS Rembertów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera
Autor: m.st. Warszawa

Domy pomocy społecznej oferują różne usługi na rzecz mieszkańców domów. Te usługi obejmują opiekę bytową (np. zakwaterowanie, wyżywienie), opiekuńczą (np. opiekę zdrowotną), wspomagającą (np. wsparcie psychologiczne) i edukacyjną (np. rozwijanie zainteresowań). Wszystkie te usługi są świadczone zgodnie z obowiązującymi standardami i dostosowane są do indywidualnych potrzeb mieszkańców domu pomocy społecznej.

Komu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można zapewnić jej niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,

Kto płaci za dom pomocy społecznej? Ile wynosi opłata?

Za pobyt w domu pomocy społecznej w kolejności płaci: 

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi  – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli dochód tej osoby przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. 
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Typy domów społecznych 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Dom pomocy społecznej może być prowadzony w jednym budynku łącznie dla:

 1. osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;
 3. osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;
 4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Gdzie się udać? Mam więcej pytań

W naszym OPS sprawy z zakresu umieszczania w domu pomocy społecznej oraz ponoszenia odpłatności za pobyt prowadzi starszy specjalista pracy socjalnej Anna Raczkowska, telefon 725 251 164 lub 22 277 34 29

Procedura skierowania, umieszczenia i odpłatności oraz szczegółowe informacje

Dowiedz się więcej o Domach Pomocy Społecznej w Warszawie