Informacje środowiskowe

Informujemy, że na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) na terenie m.st. Warszawy nie można spalać liści ani ściętej trawy ponieważ tzw. „odpady zielone”, w skład których wchodzą te pozostałości roślinne, objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  • właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
  • na właścicielu gruntu ciąży obowiżek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

art. 234 ustawy Prawo wodne

"Świadoma Energia RWE" to edukacyjna akcja w zakresie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. Energia elektryczna jest niezbędnym elementem życia. Ułatwia je, stwarza komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Dzięki niej żyje się wygodnie i bezpiecznie. Jednak czy jest wykorzystywana optymalnie? Aby zmniejszyć zużycie energii, jednocześnie nie rezygnując z komfortu życia należy poznać kilka prostych zasad, które zawarte są w "Przewodniku Domowym" i "Przewodniku Biznesowym". Z pewnością będzie to korzystne dla domowego budżetu, budżetu firmy, a co najważniejsze dla środowiska.

Przewodnik Domowy (PDF)
Przewodnik Biznesowy (PDF)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami segregacja odpadów powinna być prowadzona na każdej posesji. Na obszarze dzielnicy można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny firmom:

  • Chimirec-Septos Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
  • Eko-Sap Paweł Sapryk | Warszawa, ul. Chełmżyńska 180

Ponadto w każdą sobotę w godzinach 10.00-14.00 na terenie parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 (od strony szczytowej budynku) funkcjonuje punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obsługiwany przez Thornmann Recycling Sp. z o.o., działający w imieniu Organizacji Odzysku ElektroEko.

Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) przyjmuje odpady komunalne problematyczne w środy w godz. 15.00-16.30 przy ul. Strażackiej róg ul. Kordiana (plac przy dawnym ZGN). Za obsługę MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) odpowiada konsorcjum firm PartnerSp. z o. o. i Partner Dariusz Apelski. W aptekach trwa zbiórka termometrów rtęciowych, przeterminowanych leków i opakowań po lekach. 

Wyróżnione wydarzenia