Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu informacyjnego Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy.
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku.
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Fundacja Widzialni.org.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Dorota Stańska-Matusik
 • E-mail: dstanska@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 44 33 896

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, 04 – 401 Warszawa.
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Rembertów, Punkt Informacyjno–Konsultacyjny, Rembertowska Akademia Seniora.
1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się przy al. gen. Chruściela „Montera” 28
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: http://www.wtp.waw.pl/
Pieszo
Główne wejście do Urzędu Dzielnicy Rembertów znajduje się od al. gen. Chruściela. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Bezpośrednio przy budynku urzędu znajduje się przystanek autobusowy „Rembertów – Ratusz 02”. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Rembertów znajduje się w odległości do ok. 300 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i pochylni.
Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe: Rembertów – Ratusz 01 (kierunek PKP Rembertów: 143, 196, 153, 225 i 115), Rembertów – Ratusz 02 (kierunek Rembertów Akademia: 143, 196, 153, 225 i 115)
Samochodem
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy na parkingu urzędowym przy ul. Konwisarskiej.
Taksówką
Najbliższy postój taksówek znajduje się przy rondzie gen. Fieldorfa ps. „Nil”.
2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne zadaszone wejście znajduje się w centralnej części budynku przy al. gen. Chruściela, jest dobrze widoczne dla osób słabo widzących. Drugie wejście bezpośrednio do Wydziału Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie stojąc przodem do budynku urzędu. Do urzędu dostać się można schodami, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępna jest pochylnia. Główne wejście wyposażone jest w drzwi otwierane automatycznie i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Dostęp do tłumacza migowego znajduje się w pokoju 213 na pierwszym piętrze. Schody w holu głównym znajdują się na wprost od wejścia.
3. Komunikacja wewnętrzna
Korytarze
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami z nazwą wydziału. Niektóre pokoje, toalety i wejścia na klatki schodowe na parterze i pierwszym piętrze mają oznaczenia brajlowskie. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z windy.
Schody
Główna klatka schodowa ewakuacyjna prowadzi od holu do 5 piętra. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Dodatkowo budynek wyposażony jest w dwie klatki schodowe ewakuacyjne znajdujące się po obu stronach każdego piętra.
Windy
Winda przestronna znajduje się w holu głównym na wprost od wejścia do budynku. Brak oznakowania przycisków windy brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych z informacją o numerze piętra.
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Dostęp do tłumacza PJM znajduje się w pok. 213 na pierwszym piętrze.
7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
8. Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest na wprost od wejścia.
9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.
10. Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie)
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.