null

Złóż deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zostali zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do ewidencji konieczne jest zgłoszenie każdego źródła ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW, uruchomionego zarówno w budynku mieszkalnym  bądź niemieszkalnym.  
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. - do 30 czerwca 2022 r. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Deklaracje dostępne są na stronie: www.gunb.gov.pl


Przypominamy, że termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Jej niezłożenie w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.

Plakat dotyczący złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)