null

Obowiązek zgłaszania użytkowania wyrobów zawierających azbest

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ekspert od wymiany dachów

Wyroby zawierające azbest w złym stanie technicznym mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców Warszawy. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest związane jest z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu właściwym organom

Użytkowanie wyrobów zawierających azbest związane jest z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu właściwym organom:

  • Prezydentowi m. st. Warszawy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (wypełniają załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.- Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31)
  • Marszałkowi Województwa Mazowieckiego - przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wypełniają załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.- Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31)

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikajacych z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporzadza sie w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną oceną. Wzór oceny zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.- Dz.U. nr 71 poz. 649 .

Załączniki do cytowanych rozporządzeń:

  • załącznik nr 1 (word) do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649)
  • załącznik nr 3 (word) do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.- Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń , w których były lub są wykorzystywane wyrobu zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 z 2011r. poz. 31)

Zagrożenie dla zdrowia

Wyroby zawierające azbest w złym stanie technicznym mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców Warszawy (wdychanie włókien azbestowych zawieszonych w powietrzu może mieć działanie chorobotwórcze) i dlatego podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska. Usuwanie wyrobów azbestowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy (posiadające decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających decyzje administracyjne, o których mowa, znajduje się na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom (Prezydentowi m.st. Warszawy, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego) informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny

Aktualne informacje nt. wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania dokumentów właściwym organom uzyskać można we właściwych Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, telefonicznie - pod numerem 22 44 32 515 lub drogą elektroniczną: jdembinska@um.warszawa.pl.

ulotka o azbeście
Zobacz galerię (2 zdjęć)
ulotka o azbeście