null

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane 25 października 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządzeniem nr 1664/2011.

Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:

 1. przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Katarzyna Tworkowska;
 2. pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
  a) Tomasz Grabowski,
  b) Sylwia Firląg-Dutkiewicz;
 3. przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Adam Sirko;
 4. przedstawiciel Policji – Sławomir Niewczas;
 5. przedstawiciel oświaty – Krystyna Korzeniowska;
 6. przedstawiciel ochrony zdrowia – Małgorzata Jagielska;
 7. przedstawiciel organizacji pozarządowych – Marta Szuberska;
 8. kuratorzy sądowi:
  a) Małgorzata Wlizło-Ruzik,
  b) Tomasz Szołno;
 9. prokurator – Aneta Sałek.

Załączniki: