null

Zarządzanie kryzysowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarządzanie kryzysowe  to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.


Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
  b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy realizującą w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Najważniejsze informacje dot. zarządzania kryzysowego w Polsce i Warszawie: 
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe.

Poradniki:
Poradnik postępowania w sytuacji zagrożeń
Pierwsza pomoc

Załączniki: