null

Wybory samorządowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 

7 kwietnia 2024 roku – na ten dzień Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier wyznaczył w nim datę wyborów na 7 kwietnia 2024 roku. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2024 r.

Kandydaci (obwieszczenia)

Informacja o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Prezydenta m. st. Warszawy  z dn. 8 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o okręgach wyborczych

 • Rada Dzielnicy Rembertów

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 • Rada m. st. Warszawy

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w m.st. Warszawie

 • Sejmik Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dyżury Dzielnicowej Komisji Wyborczej dla Dzielnicy Rembertów

ykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
Bezpłatny transport dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób starszych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

 2. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie I najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Obwieszczenie o przyznanych numerach list

Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Losowanie numerów list

Informacja Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy o losowaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Rembertów

Wybory w Warszawie

Strona Państwowej Komisji Wyborczej