null

Wsparcie dla bezrobotnych na założenie działalności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać w  erminie 19.10.2020 r. – 23.10.2020 r.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1
Strona projektu: www.warszawa.praca.gov.pl/aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-jednorazowe-srodki
 
O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup tj.:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
kobiety.
Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 41 osób.


Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (IV)" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1
Strona projektu: www.warszawa.praca.gov.pl/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-m.-st.-warszawa-iii-jednorazowe-srodki

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, spełniające łącznie poniższe kryteria:
Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 73 osób.
Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przed jego złożeniem musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.
W tym celu należy skontaktować się za pośrednictwem emaila z pośrednikiem pracy:
UWAGA w tytule wiadomości prosimy zawrzeć zapis:
Planowane otwarcie działalności gospodarczej i podać dane kontaktowe.
e-mail: wizyta.caz.ciolka@up.warszawa.pl
CAZ Ciołka 22 391 14 91; 22 391 14 92
 
e-mail: wizyta.caz.grochowska@up.warszawa.pl
CAZ Grochowska 22 391 13 87; 22 391 13 88
 
e-mail: wizyta.caz.oon@up.warszawa.pl
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych tel. 22 391 15 13
 
Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (w kancelarii Urzędu w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a, przy ul. Grochowskiej 171 b lub ul. Młynarskiej 37a w Warszawie, we wskazanym powyżej terminie.
 
Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy).