null

Ważne informacje w sprawie podatków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że 1 października 2019 r. zostało powołane Centrum Obsługi Podatnika, z siedzibą przy ul. Obozowej 57, które przejęło zadania Prezydenta m.st. Warszawy jako organu podatkowego, w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Urząd Dzielnicy Rembertów nie jest już urzędem właściwym do obsługi mieszkańców w wyżej wymienionym zakresie.

W celu realizacji zadań związanych z naliczaniem, poborem i windykacją opłat z tytułu ww. podatków konieczna jest m.in. migracja danych z systemów dzielnicowych do jednolitego systemu podatkowego (JSP), który obsługuje obszar podatków w Centrum Obsługi Podatnika.
Wszystkie migrowane dane z dzielnicowych baz podatkowych są weryfikowane. Po każdym zakończonym etapie weryfikacji sukcesywnie będą wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego  i przekazane do wysyłki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku.
Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku (15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada), a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, to obowiązuje termin 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W doręczonej decyzji, znajdą się wszystkie informacje dotyczące:
• wysokości zobowiązania podatkowego,
• terminu zapłaty,
• nowego indywidulanego numeru rachunku bankowego.