null

Warszawska Olimpiada Młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Cele i założenia
 • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego;
 • tworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego;
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 • wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;
 1. Kierownictwo
 • kierownictwo nad przebiegiem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży sprawuje Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego z upoważnienia i w uzgodnieniu z władzami sportowymi i oświatowymi m.st. Warszawy tj.:
 • Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy;
 • Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.
 1. Organizator
 • organizatorem zawodów na poziomie stołecznym jest Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego;
 • za przeprowadzenie zawodów na poziomie dzielnicowym odpowiedzialne są Wydziały Sportu i Rekreacji dla Dzielnic lub inne komórki organizacyjne Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy zajmujące się sportem dzieci i młodzieży;
 • wyłonienie reprezentacji sportowych szkół jest zadaniem szkół;
 • organizatorzy zawodów miejskich i dzielnicowych nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia NW
 1. Uczestnictwo
 1. Uczestnictwo w zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży jest dobrowolne.
 2. We współzawodnictwie na równych prawach mogą brać udział szkoły publiczne i niepubliczne.
 3. W rozgrywkach na poziomie miejskim prawo startu mają reprezentacje szkół, które zwyciężyły w bezpośrednich zawodach międzyszkolnych w dzielnicy. Prawo startu bez etapu dzielnicowego mają szkoły, które:
  • są jedynymi szkołami swojego typu na terenie dzielnicy;
  • do zawodów dzielnicowych zgłosiła się tylko jedna szkoła.
 1. Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach:
 • Olimpiada dzieci – rocznik 2009 i młodsi
 • Olimpiada młodzieży - rocznik 2007-2008
 • Licealiada – rocznik 2002 i młodsi - uczniowie dziennych szkół średnich.
 1. We wszystkich kategoriach zespoły składają się z uczniów jednej szkoły (dopuszcza się zespół szkół dla dziennych szkół średnich) z wyjątkiem indywidualnych biegów przełajowych i LA.
 2. O udziale w kolejnym etapie rozgrywek decyduje start w zawodach niższego szczebla.
 3. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy w danym roku szkolnym rozpoczęli naukę nie później niż 1 października (dot. szkół podstawowych).
 4. Uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne i być uczniami szkół dziennych oraz winni być objęci szkolnym ubezpieczeniem NW.
 5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
 6. Szczegółowe uwarunkowania startowe
 • nie ma ograniczeń startowych z wyjątkiem konkurencji lekkoatletycznych;
 • w zawodach dziennych szkół średnich – Licealiada, w poszczególnych dyscyplinach wyklucza się możliwość startu czynnym zawodnikom klubowym uprawiającym daną dyscyplinę sportu – wymagana karencja dla byłych zawodników/czek wynosi rok wstecz od daty rozpoczęcia zawodów na poziomie stołecznym;
 • przed zawodami opiekun każdego zespołu musi dostarczyć bezpośredniemu organizatorowi zawodów pisemne zgłoszenie szkoły do zawodów poprzez SRS podpisane przez Dyrektora szkoły z potwierdzeniem ubezpieczenia ucznia, opiekuna zespołu i pielęgniarki.
 • do zawodów nie zostanie dopuszczony zespół lub zawodnicy pod nieobecność opiekuna wskazanego w zgłoszeniu szkoły oraz zawodnicy nie wymienieni w zgłoszeniu szkoły i/lub nie mogący okazać swojej legitymacji szkolnej;
 • bezpośredni organizator zawodów oraz sędziowie zawodów mają prawo sprawdzić tożsamość opiekuna zespołu (na podstawie dokumentu tożsamości) oraz zawodników (na podstawie legitymacji szkolnych).
 • Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września bieżącego roku szkolnego.
 • Od poziomu finałów stołecznych rejestracja i zgłoszenie przez SRS jest  bezwzględnie obowiązkowe!!! Szkoły, które nie dopełnią tej formalności nie będą dopuszczane do zawodów.
 • Zarząd SZSWWM na posiedzeniu w dniu 18.09.2015 podjął uchwałę o zakazie występowania w strojach z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w edycji szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły nie stosujące się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016

Szczegółowy regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży znajduje się w załączniku.

Załączniki: