null

Uzupełniający nabór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłaszamy uzupełniający nabór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Zachęcamy do zgłoszeń!

Zgłoszenia mogą dokonywać rady osiedli lub organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Kandydatem do MRDR może być uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który ukończył 13 rok życia, mieszkający na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ale uczący się poza jej obszarem.
Formularz zgłoszeniowy, stanowi załącznik do Ogłoszenia i zawiera:

  1. imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej, adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;
  2. zgodę rodziców kandydata;
  3. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
  4. krótki opis kandydata do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 

Zgłoszenie kandydatury odbywa się poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 25 kwietnia 2022 r. na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. Chruściela „Montera” 28.  Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
Zgodnie ze Statutem MRDR wyboru radnych spośród zgłoszonych kandydatów dokona Komisja Samorządowa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jako właściwa do współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia Komisji Samorządowej, podczas której będą mogli zaprezentować swoją kandydaturę.

 

Załączniki: