null

Umowa na wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej podpisana

Drukuj otwiera się w nowej karcie

3 lutego 2021 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24. Wykonawcą inwestycji jet firma Algeo Sp. z o.o. Wartość umowy to 675 946,50 zł brutto. Było to kolejne - już trzecie - postępowanie przetargowe. Dwa poprzednie zostały unieważnione.
➡️➡️ Pierwsze, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
➡️➡️ Drugie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
➡️➡️ Trzecie postępowanie zakończyło się udzieleniem zamówienia.
Zakres umowy obejmuje:
- wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej o głębokości 235 m p.p.t. zgodnie z projektem robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych,
- dokonanie rozruchu, uruchomienia ujęcia wody i studni głębinowej wody oligoceńskiej.
Zakończenie realizacji tych robót zaplanowano na 31 sierpnia 2021 r.

Przypomnienie historii budowy studni oraz zdjęcia i wizualizacja inwestycji.


Wykonawca realizował inwestycję budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj” . W dniu 3.01.2018 r. została podpisana umowa z wynagrodzeniem umownym 1.880.000,00 zł brutto. Termin umowny zakończenia realizacji inwestycji upłynął 20.12.2018 r. Wykonawca wykonał jedynie część dokumentacji, niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę I etapu inwestycji, tj. budowy budynku ujęcia i uzdatniania wody oligoceńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający nie posiadał projektu technologii, aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w tym zakresie. Brakowało także operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej. Terminy zakończenia realizacji umowy i wynikające z harmonogramu rzeczowo – finansowego nie zostały dotrzymane. Pełna dokumentacja projektowa miała być przekazana Zamawiającemu do końca marca 2018 r., tymczasem Wykonawca do dnia odstąpienia od umowy nie przekazał Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowanej inwestycji. Główne elementy inwestycji takie jak studnia i technologia uzdatniania wody miały zostać zrealizowane odpowiednio do końca czerwca 2018 r. i sierpnia 2018 r. Również w tym zakresie prace te nie zostały zrealizowane.
Nowy Zarząd Dzielnicy Rembertów wzywał wykonawcę do natychmiastowej realizacji umowy, ale wobec braku oczekiwanych działań 15.01.2019 r. podjął decyzję o odstąpieniu od zawartej umowy na realizację zadania z winy wykonawcy. Niewykorzystane w 2018 r. środki w wysokości ok. 1 620 000 zł brutto, zostały w 2019 r. na realizację tego zadania przywrócone. Zarząd Dzielnicy zgodnie z umową zobowiązał Wykonawcę do wykonania inwentaryzacji inwestycji. W związku z niewykonaniem przez Wykonawcę prawidłowej inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający zlecił i otrzymał w sierpniu 2019 r. ,,Inwentaryzację kosztorysowo-techniczną i fotograficzną wykonanych robót budowlanych umożliwiających prawidłowe oszacowanie i rozliczenie końcowe wykonanych robót”. Obecnie toczy się postępowanie sądowe o windykację kar umownych.