null

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 170890 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów , Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r., (186 dni) w tym również 4 dzieci w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. (233 dni). Dowożeniem zostały objęte dzieci, które realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego/szkolny/nauki/ w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych lub innych placówkach oświatowych wymienionych w art. 2 pkt. 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), wg wykazu będącego zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Liczba dzieci na dzień 1 lipca 2015 roku wynosi 21..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł) Zadanie 2: 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł) Zadanie 3: 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset zł) Zadanie 4: 800,00 zł (słownie: osiemset zł) Zadanie 5: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) Zadanie 6: 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł ) Zadanie 7: 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/ transportu drogowego taksówką

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie: posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch wykonywanych w sposób ciągły usług (przez okres co najmniej 4 miesięcy każda z wykazanych usług) obejmujących przewóz osób niepełnosprawnych o łącznej wartości minimum: zadanie 1: 180 000.zł brutto zadanie 2: 50 000 zł brutto zadanie 3: 150 000 zł brutto zadanie 4: 35 000 zł brutto zadanie 5: 60 000 zł brutto zadanie 6: 70 000 zł brutto zadanie 7: 35 000zł brutto W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego. UWAGA !!! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wykazanie dwóch usług o wartości łącznej stanowiącej min. sumę kwot brutto wymaganych w poszczególnych zadaniach.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potencjał techniczny - dysponują odpowiednio oznakowanymi dopuszczonymi do ruchu samochodami osobowym do przewozu osób lub dysponują dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi, pojazdami samochodowymi specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych, rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną) - w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 5 każdego zadania tj.: Zadanie 1: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniające specyficzne wymogi: przewóz 8 uczniów, w tym 1 uczeń na wózku, samochód z podnośnikiem, możliwość wystąpienia zaburzeń lokomocyjnych, bólów głowy i napadów padaczkowych - opiekun z umiejętnością aplikowania wlewki doodbytniczej WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. WYKLUCZA SIĘ możliwości łączenia trasy z inną trasą. Zadanie 2:Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz jednego ucznia na wózku. WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. DOPUSZCZA SIĘ możliwości łączenia trasy z inną trasą Zadanie 3:Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: przewóz 6 uczniów, w tym 2 na wózku samochód z podnośnikiem, możliwość wystąpienia napadów padaczkowych i lękowych WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. WYKLUCZA SIĘ możliwości łączenia trasy z inną trasą. Zadanie 4: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 1 ucznia na wózku (szeroki), opiekun przeszkolony w zakresie udzielania pomocy osobie z epilepsją WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą Zadanie 5: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 2 uczniów z autyzmem z trudnościami w komunikacji słownej, stały nadzór opiekuna WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą Zadanie 6: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 2 uczniów (1 uczeń bez trasy powrotnej) DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą Zadanie 7: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 1 ucznia na wózku, opiekun przeszkolony w zakresie udzielania pomocy osobie z epilepsją (trasa powrotna ok. godz. 13.00) WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kadra - dysponują osobami: kierowcami oraz opiekunami posiadającymi przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 5 każdego zadania tj.: Zadanie 1: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniające specyficzne wymogi: przewóz 8 uczniów, w tym 1 uczeń na wózku, samochód z podnośnikiem, możliwość wystąpienia zaburzeń lokomocyjnych, bólów głowy i napadów padaczkowych - opiekun z umiejętnością aplikowania wlewki doodbytniczej WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. WYKLUCZA SIĘ możliwości łączenia trasy z inną trasą. Zadanie 2:Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz jednego ucznia na wózku. WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. DOPUSZCZA SIĘ możliwości łączenia trasy z inną trasą Zadanie 3:Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: przewóz 6 uczniów, w tym 2 na wózku samochód z podnośnikiem, możliwość wystąpienia napadów padaczkowych i lękowych WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. WYKLUCZA SIĘ możliwości łączenia trasy z inną trasą. Zadanie 4: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 1 ucznia na wózku (szeroki), opiekun przeszkolony w zakresie udzielania pomocy osobie z epilepsją WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą Zadanie 5: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 2 uczniów z autyzmem z trudnościami w komunikacji słownej, stały nadzór opiekuna WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą Zadanie 6: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 2 uczniów (1 uczeń bez trasy powrotnej) DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą Zadanie 7: Uszczegółowienie ww. warunków uwzględniających specyficzne wymogi: Przewóz 1 ucznia na wózku, opiekun przeszkolony w zakresie udzielania pomocy osobie z epilepsją (trasa powrotna ok. godz. 13.00) WYKLUCZA SIĘ możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. DOPUSZCZA SIĘ możliwość łączenia trasy z inną trasą

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ b)wypełniony wzór formularza rozliczeniowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) zmiany szkoły/placówki specjalistycznej przez dziecko i rozpoczęcia dowozu na nowy adres, 2) zmiany adresu zamieszkania przez dziecko, 3) zmiany planu zajęć dziecka, 4) zmiany liczby dowożonych dzieci, 5) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia; 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rembertow.waw.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al.gen. A. Chruściela 28, pok. 508.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 Praga Południe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przewóz 8 uczniów, w tym 1 uczeń na wózku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 Wola.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz jednego ucznia na wózku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE 3 Wawer.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przewóz 6 uczniów, w tym 2 na wózku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 Sulejówek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz 1 ucznia na wózku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE 5 Targówek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz 2 uczniów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZADANIE 6 Żoliborz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz 2 uczniów (1 uczeń bez trasy powrotnej).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ZADANIE 7 Międzylesie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz 1 ucznia na wózku (trasa powrotna ok. godz. 13.00).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia samochodu zastępczego - 10

Załączniki: