null

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 241812 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów , Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2014/2015 w okresie od dnia podpisania umowy nie jednak niż od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r., (187 dni) w tym również 4 dzieci w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. (230 dni)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego na podstwie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1: 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł); Zadanie 2: 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł); Zadanie 3: 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset zł); Zadanie 4: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł); Zadanie 5: 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł); Zadanie 6: 500,00 zł (słownie: pięćset zł ); W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wadium podlega sumowaniu. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustaleń będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/ transportu drogowego taksówką

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie: posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem lub realizowaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch wykonywanych w sposób ciągły usług (przez okres co najmniej 4 miesięcy każda z wykazanych usług) obejmujących przewóz osób niepełnosprawnych o łącznej wartości minimum: Zadanie 1: 130 000,00 zł brutto, Zadanie 2: 40 000,00 zł brutto, Zadanie 3: 130 000,00 zł brutto, Zadanie 4: 50 000,00 zł brutto, Zadanie 5: 40 000,00 zł brutto, Zadanie 6: 15 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wykazanie dwóch usług o wartości łącznej stanowiącej min. sumę kwot brutto wymaganych w poszczególnych zadaniach

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie 1 - dysponują dopuszczonym do ruchu samochodem osobowym do przewozu osób (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) lub dysponują dopuszczonym do ruchu, odpowiednio oznakowanym, samochodem osobowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych np. wyposażonym w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) - w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 6 niniejszego zadania; Zadanie 2 - dysponują dopuszczonym do ruchu samochodem osobowym do przewozu osób (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) lub dysponują dopuszczonym do ruchu, odpowiednio oznakowanym, samochodem osobowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych np. wyposażonym w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) - w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 6 niniejszego zadania; Zadanie 3 - dysponują dopuszczonym do ruchu samochodem osobowym do przewozu osób (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) lub dysponują dopuszczonym do ruchu, odpowiednio oznakowanym, samochodem osobowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych np. wyposażonym w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) - w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 6 niniejszego zadania; Zadanie 4 - dysponują dopuszczonym do ruchu samochodem osobowym do przewozu osób (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) lub dysponują dopuszczonym do ruchu, odpowiednio oznakowanym, samochodem osobowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych np. wyposażonymi w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.)- w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 6 niniejszego zadania; Zadanie 5 - dysponują dopuszczonym do ruchu samochodem osobowym do przewozu osób (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) lub dysponują dopuszczonym do ruchu, odpowiednio oznakowanym, samochodem osobowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych np. wyposażonymi w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampy lub windy umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.) - niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 6 niniejszego zadania; Zadanie 6 - dysponują dopuszczonym do ruchu samochodem osobowym do przewozu osób (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2003 r.).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kadra - dysponują osobami: kierowcą oraz opiekunem posiadającym udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając wymogi pkt. 6 niniejszego zadania.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ b)wypełniony wzór formularza rozliczeniowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) zmiany szkoły/placówki specjalistycznej przez dziecko i rozpoczęcia dowozu na nowy adres, 2) zmiany adresu zamieszkania przez dziecko, 3) zmiany planu zajęć dziecka, 4) zmiany liczby dowożonych dzieci, 5) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia; 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rembertow.waw.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al.gen. A. Chruściela 28, pok. 508.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 - kierunek Praga Południe. Dowozem objęte jest 8 dzieci.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 - kierunek Wola. Dowozem objęte jest 1 dziecko.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3 - kierunek Wawer. Dowozem objęte jest 7 dzieci.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 4 - kierunek Sulejówek. Dowozem objęte jest 2 dzieci.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5 - kierunek Targówek. Dowozem objęte jest 2 dzieci.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 6 - kierunek Żoliborz. Dowozem objęte jest 1 dziecko (tylko do placówki bez trasy powrotnej).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki: