null

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 243862 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów , Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r., poz.1529). Świadczenie usług pocztowych będzie realizowane z zastosowaniem maszyny do frankowania. Zamawiający będzie uiszczał opłaty za przesyłki pocztowe przy użyciu maszyny do frankowania typu: NEOPOST 8000. nr seryjny PL/05//E/21114. Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług dostarczy matrycę do wyżej wymienionego typu maszyny frankującej ze znakiem identyfikującym operatora. Deklarowana kwota wpłat na poczet nastawienia licznika maszyny wynosi 1000 PLN lub wielokrotność tej kwoty. 2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. (Gabaryt A): a) zwykłe ekonomiczne - przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii, c) polecone ekonomiczne - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, d) przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, e) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, f) przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii, g) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka listowa h) przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, i) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x l40 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20
mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. 3. Przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji będą dostarczane przez Zamawiającego do punktu odbioru, wskazanego przez Wykonawcę. Wskazany punkt odbioru nie może znajdować się w odległości (obliczonej najkrótsza drogą po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego dojścia zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym) większej niż 500 m od siedziby Zamawiającego według nawigacji pieszej. W przypadku braku posiadania takiego punktu, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek od godz. 14:30 do 15:00 z siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 4 z Kancelarii Urzędu. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych. Wzór książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego zostanie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej w dniu zawarcia umowy i stanowić będzie załącznik do umowy. Operator zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. 4. Usługa realizowana będzie na rzecz Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, w Warszawie 5. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej i paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, zadeklarowana wartość czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - ZPO), umieszczania nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki oraz oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę. 6. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. przekazaniu przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku: rejestrowanych wg. kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej w podziale wynikającym z zestawienia ilościowo - wartościowego. Wzory pocztowej książki nadawczej oraz zestawienia ilościowo-wartościowego zostaną uzgodnione z Wykonawcą. 7. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych - nierejestrowanych - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których kopia będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a oryginał stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 8. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 9. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Ponadto powinno uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 10. Jeśli przesyłki listowe wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania właściwego dla danego Wykonawcy - Wykonawca dostarczy we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego celu. 11. Odszkodowania wypłacane będą na podstawie rozstrzygniętych postępowań reklamacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie reklamacji usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego. 12. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata, potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. 13. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga przestrzegania przez Wykonawcę nw. wymogów ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w zakresie: a) skutków nadania pisma (moc doręczenia) - zob. art 57 § 5 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji Podatkowej (termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego), art 165 § 2 - Kodeks postępowania cywilnego (oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu), art. 198b ust 2 zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych (złożenie skarg w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem), b) skutków potwierdzenia przyjęcia przesyłki oraz przekazu pocztowego (moc dokumentu urzędowego) - zob. art 17 ustawy - Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego). 14. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca przesyłki pocztowe objęte trybem o którym mowa w pkt 13 nadawał je w dniu odbioru w imieniu Zamawiającego, w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Zamawiający przewiduje możliwość sporządzania odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego dniu odbioru przesyłek. Oprócz tego odrębnego wykazu Zamawiający nie będzie sporządzał żadnych dodatkowych dokumentów nadawczych. Szacunkowa ilość takiej korespondencji 20% ogólnej ilości przesyłek. 15. Przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w zdaniu 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, przedstawiciel Wykonawcy doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie adresata zastanie. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. a) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 16. Wykonawca zapewnia, że jego placówki nadawczo/odbiorcze oraz punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), zlokalizowane na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, którymi dysponuje i będzie dysponował w całym okresie obowiązywania umowy: a) są czynne co najmniej od poniedziałku do piątku, od godz. 8,00 do godz. 20,00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; b) są zlokalizowane wewnątrz lokali (do których możliwe będzie wejście klienta z zewnątrz), c) są oznakowane w sposób widoczny (szyldem) z nazwą lub logo Wykonawcy (operatora pocztowego), umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na placówkę pocztową lub punkt odbioru. d) każdy punkt odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, posiada wyodrębnione stanowisko obsługi klientów jedynie w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 17. Wykonawca oświadcza iż na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy dysponuje i będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy niżej wymienionymi punktami odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), spełniających wymogi określone w pkt.16. Stary Rembertów: adres punktu Nowy Rembertów: adres punktu Wygoda: adres punktu Inne: adres punktu 18. Wykonawca będzie zapewniał doręczanie przesyłek, z zachowaniem wskaźników doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie usługi pocztowej (Dz. U. z 2013, poz. 1468) lub innym rozporządzeniu w tej sprawie, wydanym na podstawie ustawy Prawo pocztowe. 19. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu i Adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie reklamacji pocztowej (Dz. U. z 2013 ,poz. 1468) oraz rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r . Prawo pocztowe. 20. Faktury VAT będą wystawiane na: NABYWCA: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5. NIP: 525-22-48-481 ODBIORCA (PLATNIK): Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, 04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 28 21. W tabeli poniżej zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający przyjął podane ilości przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych w tabeli poniżej musi być dostępna Zamawiającego 22. W przypadku konieczności wykonania usługi (np. zwroty), która nie została ujęta w powyższym zestawieniu, usługa ta będzie wykonywana zgodnie z cennikiem u danego Wykonawcy , przekazanym Zamawiającemu w dniu podpisania umowy..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom b) Wypełniony wzór Zestawienia Kosztów Zamówienia o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; Zobowiązanie należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - LICZBA PUNKTÓW NA TERENIE DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY DO ODBIORU NIEDORĘCZONYCH (AWIZOWANYCH) PRZESYŁEK - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art.144 ustawy Pzp w przypadku: a) zmiany liczby jednostek Zamawiającego, z których świadczona będzie usługa odbioru przesyłek pocztowych, b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wpisanego jako wartość umowy z Wykonawcą w sytuacji spowodowanej ustawowymi zmianami stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub zmianą obowiązku podatkowego Wykonawcy. Powyższe zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rembertow.waw.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, pok. 508.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki: