null

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plaża Żoliborz, na pierwszym planie rodzina spędzająca czas wolny na plaży, w tle Wisła, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

W ramach wsparcia rodzin zamieszkujących Rembertów prezentujemy listę działań i programów pomocowych. 

Świadczenie wychowawcze (800+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostaje podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.  Wszystkie informacje dostępne pod linkami:

Dobry Start (300+)

Świadczenie "Dobry Start" począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia rodzinne

Wnioski można składać:

  • w formie elektronicznej przez internet poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/
  • w formie papierowej: w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy, al. gen. A. Chruściela 28 lub wysyłając pocztą.

Fundusz alimentacyjny

Wnioski można składać przez Internet:

wnioski w formie papierowej:

  • w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy
  • wysyłając pocztą

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa: poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

Załączniki: