null

Stanowiska Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wyraża swoją wolę w formie:

1) uchwał - gdy wola Rady Dzielnicy rodzi skutki prawne;
2) stanowisk - gdy wola Rady Dzielnicy nie rodzi skutków prawnych,
3) ustaleń - w sprawach procedowania sesji.

Prawo inicjatywy uchwałodowczej i zgłaszania projektów stanowisk przysługuje:
1) Radzie Miasta;
2) Prezydentowi;
3) Zarządowi Dzielnicy;
4) Przewodniczącemu Rady Dzielnicy;
5) klubowi radnych;
6) komisji Rady Dzielnicy;
7) grupie co najmniej 3 radnych;
8) grupie co najmniej 1,5% osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Dzielnicy, na zasadach i w trybie określonych przez Radę Miasta;
9) organowi uchwałodawczemu jednostki pomocniczej niższego rzędu w Dzielnicy.