null

Spotkanie w sprawie tunelu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Problem budowy bezkolizyjnego połączenia drogowego Starego i Nowego Rembertowa od wielu lat stanowi priorytet działań władz samorządowych kolejnych kadencji.

Obecny Zarząd i Rada dzielnicy, kontynuując działania swoich poprzedników w tym zakresie, zorganizowali w dniu 11.06. w siedzibie ratusza spotkanie poświęcone tej inwestycji. Udział w nim wzięli przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., m.st. Warszawy, Zarząd i Radni dzielnicy. Spotkanie okazało się bardzo owocne. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. potwierdzili możliwości prowadzenia inwestycji z wykorzystaniem efektów prac przygotowawczych zakończonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej w 2011 roku. Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PLK – Maciej Kaczorek poinformował zebranych, że w ramach studium wykonalności dla całego kolejowego węzła warszawskiego opracowana została już koncepcja budowy tunelu drogowego w osi ul. Marsa – al. Chruściela oraz wydana decyzja środowiskowa. Dokumenty te stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej dla tego zamierzenia. Wyrażona przez PLK wola współpracy przy realizacji inwestycji wraz z m.st. Warszawa na warunkach określonych w porozumieniu oraz deklaracja jej współfinansowania w części kolejowej przybliża inwestycję do fazy realizacji. Zasadnicza część inwestycji – w części drogowej – musiałaby zostać sfinansowana przez stołecznego zarządcę drogowego. Na spotkaniu ustalony został dalszy tok postępowania, celem jak najszybszego ujęcia tego zadania w odpowiednich dokumentach finansowych warunkujący rozpoczęcie inwestycji. Z uwagi na planowane inwestycje drogowe w obrębie dzielnicy Rembertów, budowa tunelu drogowego powinna zakończyć się do 2019 roku. W czasie dyskusji zwrócona została uwaga na konieczność koordynacji wszystkich zadań oraz przewidywane utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców w czasie realizacji inwestycji. Zaplanowane zostały również cykliczne spotkania robocze, w tym przedstawienie koncepcji inwestycji mieszkańcom celem uzyskania akceptacji społecznej dla przyjętego rozwiązania. Kolejny krok to szeroko zakrojone działania lobbujące w m.st. Warszawie, które mają doprowadzić do podpisania porozumienia pomiędzy PLK i m.st. Warszawa.

Również w dniu 11.06.2015 r. Rada Dzielnicy Rembertów podjęła Uchwałę Nr 33/X/2015 r. w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy zadania o charakterze ogólnomiejskim z zakresu rozbudowy systemu drogowego na terenie dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – tunel drogowy pod torami PKP w ciągu ul. Marsa i Al. gen. A. Chruściela „Montera”.