null

Rok 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Spotkanie z projektodawcami

6 września 2019 r. o godz. 18.00
w sali 012 na poziomie -1 odbędzie się spotkanie promocyjne projektów poddanych pod głosowanie w budżecie obywatelskim 2020. Będzie możliwość spotkania się z projektodawcami i przedyskutowania zgłoszonych pomysłów.
Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z projektami, na które będzie można głosować już od 6 września.
 

Rembertowskie projekty budżetu obywatelskiego

Znamy już ostateczne wyniki weryfikacji projektów budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
Lista dopuszczonych rembertowskich projektów dostępna jest na stronie:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz w załącznikach.

Przed nami bardzo ważny etap budżetu obywatelskiego 2020, na który mieszkańcy mają największy wpływ – etap głosowania. Bedzie on trwał od 9 do 26 września br.

W tym roku mamy nowość! Oprócz projektów dzielnicowych pojawiły się również projekty ogólnomiejskie. Dlatego serdecznie zachęcamy mieszkańców Dzielnicy Rembertów do głosowania. W załączniku dostępna jest tabela przedstawiająca 11 projektów ogólnomiejskich, dotyczących Rembertowa. Warto na nie zagłosować!Zgłaszanie projektów

Od 20 maja do 10 czerwca 2019 r. można składać projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Zgłoszenia najlepiej dokonać za pomocą strony: http://app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
 

Zasady VI edycji budżetu obywatelskiego

Kwoty:
Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na poziomie ogólnomiejskim: 24 933 409 zł
Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Rembertów: 166 222,80 zł

Limity wartości projektów

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 20% puli przeznaczonej na dzielnicę lub poziom ogólnomiejski.

Limit na projekt na poziomie ogólnomiejskim: 4 986 681,80 zł
Limit na projekt w Dzielnicy Rembertów: 166 222,80 zł

Harmonogram:

Zgłaszanie projektów 20 maja - 10 czerwca

Ocena zgłoszonych projektów 11 czerwca - 8 sierpnia

Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania 9 - 13 sierpnia – składanie odwołań

9 - 26 sierpnia – rozpatrywanie odwołań

Głosowanie na pomysły 6 września - 23 września

Ogłoszenie wyników głosowania 3 października

Poziom dzielnicowy

Pomysły dzielnicowe to takie, które obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy)

Poziom ogólnomiejski

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

 • obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub

 • obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Kryteria dostępności

Zgłaszane pomysły muszą umożliwiać mieszkańcom bezpłatne korzystanie z efektów ich realizacji.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.

W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

Lokalizacje projektów

Projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania, czyli m.in.:

 • prawo rzeczowe (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
 • trwały zarząd
 • ograniczone prawo rzeczowe (np. służebność)
 • stosunek zobowiązaniowy (np. najem, dzierżawa, użyczenie)

W jaki sposób można zgłaszać projekty?

Internetowo - na app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Papierowo - Wypełniony formularz zgłoszeniowy:

 • przynieś do urzędu dzielnicy
 • prześlij na adres urzędu dzielnicy lub Centrum Komunikacji Społecznej

Ważne informacje

Trzeba dołączyć listę poparcia. Lista powinna zawierać podpisy:

 • 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt dzielnicowy
 • 40 mieszkańców Warszawy, w przypadku projektów ogólnomiejskich

Pomysł można zgłosić samodzielnie lub z maksymalnie dwiema osobami (współautorami).

Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Projekt nie może zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej lub tylko jednego z elementów realizacji zadania, które w kolejnych latach będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów.

Ocena zgłoszonych pomysłów - 11 czerwca - 8 sierpnia

Zgłoszone pomysły są sprawdzane przez pracowników urzędu, pod kątem możliwości ich realizacji. Urzędnicy sprawdzają m.in.:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwość realizacji w ciągu roku,
 • zgodność z kompetencjami miasta,
 • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
 • zgodność z dokumentami programującymi rozwój miasta,
 • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Pomysły ocenione pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Odwołania od negatywnego wyniku oceny - 9 sierpnia - 26 sierpnia

Autorzy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania mogą odwołać się od negatywnego wyniku oceny.

Projektodawcy mogą kierować odwołania do Prezydenta m.st. Warszawy do 13 sierpnia 2019 r.

Odwołania są rozpatrywane w odniesieniu do wskazanych przez projektodawcę zastrzeżeń do oceny projektu.

Ostateczne wyniki oceny ogłaszane są do 26 sierpnia 2019 r.

Głosowanie na projekty - 6 września - 23 września

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Głosować można w jednej, wybranej dzielnicy oraz na projekty ogólnomiejskie.

Nie trzeba głosować w dzielnicy zamieszkania. Można zagłosować na projekty z dzielnicy, z którą czujemy się związani, np. tej, w której pracujemy czy spędzamy czas wolny.

Można wybrać max. 15 projektów dzielnicowych oraz max. 10 projektów na poziomie gólnomiejskim,

niezależnie od wartości tych projektów.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy.

W jaki sposób można zagłosować?

Internetowo - na app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Papierowo - Przynieś osobiście kartę do urzędu dzielnicy

Wyniki głosowania 3 października

Informacja o wynikach głosowania pojawi się na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic.

Wybrane projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na przyszły rok. Realizacja pomysłów wybranych przez mieszkańców w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego rozpocznie się w 2020 r.

 

Dyżury Dzielnic i Biur

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/skorzystaj-z-pomocy-urz-dnik-w-lista-dy-ur-w-w-dzielnicach-i-biurach

 

Kwoty na dzielnice i ogólnomiejska

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/kwota-na-budzet-obywatelski

 

 
Załączniki: