null

Restrukturyzacja zadłużenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/295/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa oferuje nowy program ułatwiający mieszkańcom spłatę zadłużenia za najem lokali komunalnych, polegający na restrukturyzacji zadłużenia.

Okres obowiązywania programu

Program obowiązuje do 30 grudnia 2030 r.

Warunki przystąpienia do programu restrukturyzacji

• posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z programu);

• prawidłowe korzystanie z lokalu;

• złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r.;

• zawarcie umowy.

Kto może skorzystać z programu

• osoba pełnoletnia, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne);

• osoba pełnoletnia, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;

• osoba pełnoletnia, która odpowiada solidarnie za długi na przykład po rodzicach, dziadkach, partnerach;

Warianty restrukturyzacji

1. Jednorazowy

- spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;

- terminowe wnoszenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;

- umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

2. Ratalny

- spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);

- wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;

- kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli takie rozwiązanie jest dla dłużnika bardziej korzystne i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy );

- terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;

- umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

3. Dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną

- spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);

- wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;

- kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);

- terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;

- umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu, w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. centralne ogrzewanie.

4. Dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

- spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);

- wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;

- kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);

- terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,

- zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.

Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

• dłużnik wstępnie deklaruje wariant w złożonym wniosku;

• po analizie możliwości finansowych dłużnika wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie, tak aby dostosować optymalnie czas trwania umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika;

• stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

Dodatkowe korzyści i możliwości wynikające z programu

• dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym, ale nie dłuższą niż 21 dni;

• gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;

• w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci;

• możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i pomocy w wybraniu najkorzystniejszego wariantu restrukturyzacji zachęcamy do osobistej wizyty w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 pok. 222, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub do kontaktu pod numerem telefonu (22) 443 38 26 lub (22) 443 38 94.

Do pobrania:

Uchwała Rady m. st. Warszawy

Wniosek o restrukturyzację