null

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające Numer ogłoszenia: 69606 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks , strona internetowa www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - zamówienia uzupełniające.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.30.00.00-0, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.11.52-4, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-4, 45.43.22.10-9, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamówienie uzupełniające udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Usługi Ogólnobudowlane Jacek Replin, ul. Pilarzy 7, 04-425 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.