null

Raport końcowy z diagnozy potrzeb odnośnie zagospodarowania 3 obszarów Centrum Rembertowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezentujemy “Raport końcowy z diagnozy potrzeb odnośnie zagospodarowania 3 obszarów Centrum Rembertowa”. Diagnozę potrzeb realizowaliśmy w okresie od XI 2022 do VI 2023.

Wykonawcą diagnozy jest Konsorcjum JAZ+Architekci i Fundacja Think Tank Miasto.

Tereny objęte procesem diagnozy obejmują obszar:

  • PKP – Chruściela 1/3,
  • Paderewskiego – dawne „Ciuchy”
  • Strażacka/Kordiana.

W związku z uchwaleniem przez Radę Miasta Stołecznego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertów” (Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1754/2021 z 18.11.2021 r.), który daje nowe możliwości zagospodarowania terenów na cele publiczne, konieczne było przeprowadzenie działań diagnostycznych tych terenów w oparciu o różne techniki badawcze.

Podstawowe potrzeby infrastrukturalne dotyczące budowy dróg, oświetlenia, infrastruktura wodno – kanalizacyjna realizowane są od lat, pozostaje natomiast kwestia rozwoju usług społecznych - rekreacji, wypoczynku, sportu, czy innych usług aktywizujących mieszkańców. Dzięki diagnozie chcieliśmy rozpoznać problemy, z jakimi mierzą się mieszkańcy, a także wyznaczyć kierunki rozwoju Dzielnicy oraz ramy dla przyszłych procesów partycypacji.

Załączniki: