null

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Lokalizacja:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
ul. Plutonowych 10 (wejście od ul. Konwisarskiej)
parter, pokój nr 17

Godziny przyjęć:
poniedziałek, 16.00 – 20.00
wtorek, czwartek, 12.00 – 16.00
środa, piątek 8.00 – 12.00

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Fundacja HONESTE VIVERE
ul. Amałowicza – Tatara 7
04 – 474 Warszawa


Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• osoby do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
• kobiety w ciąży

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym


Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.