null

Przetargi i oferty na nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent m. st. Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Szyszaków.

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Szyszaków 8 i 10, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 82 o powierzchni 485 m2 i 164 o powierzchni 241 m2 (powierzchnia łączna 726 m2) w obrębie 3-09-18, uregulowana w księdze wieczystej nr WA6M/00441441/5, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy.
  2. Dla terenu obejmującego nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki, przyjęty uchwałą nr XCIV/2816/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208, poz. 6596). Zgodnie z zapisami planu podstawowe przeznaczenie terenu, na którym znajduję się nieruchomość oznaczono jako MN 26 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  3. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość jest oznaczona jako użytek B – tereny mieszkaniowe.
  4. Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.
  5. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
  6. Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE, tj. Sytuację, Uzbrojenie, Realizację i Ewidencję, jest do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12

Cena wywoławcza netto 480 000,00 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu) 48 000,00 zł

Minimalne postąpienie 4 800,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął 30 września 2021 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, który jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr  828/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 12.05.2022 r.).

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy nr 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064, do 5.09.2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia  5.09.2022 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym https://mapa.um.warszawa.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów, przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, pok. nr 413, III piętro.

Przetarg odbędzie się 12.09.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, sala nr 214 (sala kolumnowa).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 pok. 413 oraz pod nr tel. 22 44 33 919 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się w serwisie internetowym https://mapa.um.warszawa.pl.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych udziałem w przetargu.

Więcej informacji:


Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy:
http://eto.um.warszawa.pl