null

Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego stanowiącego własność m.st. Warszawy.

Na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy  Nr GP-OR.0052.1930.2023 z dnia 05.06.2023 r. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, al. gen. A. Chruściela 28, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego. Przedmiotem przetargu jest:

 • samochód osobowy w stanie uszkodzonym
 • marka: Daewoo - FSO
 • model: Matiz 0.8 Kat. MR’04 E3
 • nr rej: WI 974JA
 • rok produkcji: 2005
 • data pierwszej rejestracji: 2005-11-15
 • przebieg: 108947 km
 • rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy
 • kolor: czerwony
 • pojemność/moc silnika: 796 ccm / 38kW (52KM)
 • Cena wywoławcza: 2800 PLN brutto.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.12.2017 r., ze zmianami, w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy. W/w pojazd można oglądać jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie organizatora przetargu - Urzędu Dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela 28 w terminie do dnia 08.03.2024 r.
po uprzednim ustaleniu daty oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tel. 224433942, 224433817.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie podpisanej oferty.

a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.12.2017r., w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy i dostępny jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
b) Ofertę należy umieścić w kopercie, kopertę zakleić, parafować lub ostemplować w miejscu zaklejenia. Na kopercie należy podać imię i nazwisko/nazwę, adres oferenta oraz markę samochodu, którego dotyczy oferta.

Oferent może złożyć jedną ofertę.

 1. Miejsce składania ofert:
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub drogą pocztową.
 • W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin doręczenia przesyłki przez Organizatora przetargu.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

- nie zawiera ceny, danych lub jest ona niekompletnie bądź nieczytelne wypełniona lub budzi wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. Termin składania i otwarcia ofert:
 • Oferty należy składać do dnia 12.03.2024 r. do godz. 12:00
 • Termin otwarcia ofert: 12.03.2024 r. o godz. 14:00
 1. Miejsce otwarcia ofert: sala 214 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa
 2. Uczestnicy przetargu mają prawo uczestniczyć przy otwarciu ofert i zostaną powiadomieni o  jego wynikach.

Komunikat o rozstrzygnięciu przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa (na parterze) oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu: www.rembertow.um.warszawa.pl w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

 1. Firma/osoba wyłoniona w drodze przetargu jako zwycięzca jest zobowiązana do podpisania umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchybienia terminowi podpisania umowy Komisja może ogłosić, że prawo nabycia pojazdów przechodzi na osobę, która zaoferowała drugą, najwyższą cenę nabycia pojazdu, a osoba wyłoniona w drodze przetargu traci prawo do nabycia pojazdu.
 2. Wpłata ceny nabycia na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego, nastąpi przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu: 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003.
 3. Jeżeli firma/osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy bądź nie wpłaci na rachunek bankowy organizatora zadeklarowanej w przetargu kwoty, straci prawo do nabycia samochodu, a Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu kolejnemu oferentowi, który złożył najwyższą w kolejności ofertę.
 4. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki: