null

Przetarg na oddanie w najem lokali mieszkalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie pochodzi ze strony: http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza pisemny ograniczony przetarg publiczny na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13, ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 - wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Zasady przetargu określa zarządzenie nr 1542/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13.10.2016 r.

Wykaz lokali do wynajęcia jest wywieszony w Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy i urzędach dzielnic m.st. Warszawy.

Oferty pisemne, sporządzone na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia wraz z załącznikami określonymi w regulaminie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, należy składać w Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2, 00-099 Warszawa, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 8 - 16) najpóźniej do dnia 14 listopada 2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w części jawnej przetargu w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 9.30, w sali nr 202 przy ul. Canaletta 2 w Warszawie.

Wyniki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na okres 30 dni na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i oferowanych lokalach wraz z formularzem oferty dostępne są w Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2, w godzinach pracy Urzędu, tel.: (22) 44 337 20, 44 337 22, 44 337 23, 44 337 25, 44 337 26.

Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminu przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: