null

Przeciwdziałanie przemocy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Gdzie znaleźć pomoc?

Na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ofiary przemocy mogą zgłaszać się do:

 • Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 219,  tel. 22 44 33 931
 • Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, tel. 22 673 54 12.


Niebieską Kartę można założyć:

 • w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, tel. 22 673 54 12
 • w Dzielnicowym Zespole Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 220, tel. 22 44 33 931
 • na Policji, ul. Plutonowych 6, tel. 22 611 90 08

Oferta programów realizowanych na terenie m.st. Warszawy oraz wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Zespoły interdyscyplinarne

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane w październiku 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Obowiązek tworzenia gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego (należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
ul. Widok 24 (II piętro)
Warszawa 00-023
https://www.niebieskalinia.pl/
email: sekretariat@niebieskalinia.pl
telefon: 22 824 25 01 (sekretariat)
faks: 22 823 96 64
Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii": 22 668 70 00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 25 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Wydawanie pisma "Niebieska Linia"

Pomocy psychologicznej i prawnej placówka udziela nieodpłatnie.