null

Przeciwdziałanie przemocy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Gdzie znaleźć pomoc?

Na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ofiary przemocy mogą zgłaszać się do:
- Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 219,  tel. 22 44 33 931
- Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, tel. 22 673 54 12.

Niebieską Kartę można założyć:
- w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, tel. 22 673 54 12
- w Dzielnicowym Zespole Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 220, tel. 22 44 33 931
- na Policji, ul. Plutonowych 6, tel. 22 611 90 08

Oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy oraz wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc

Zespoły interdyscyplinarne

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane w październiku 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Obowiązek tworzenia gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Skład zespołów oraz zasady funkcjonowania określają art. 9a, 9b i 9c powyższej ustawy.
Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego (zgodnie z art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy

Program Przeciwdziałania Przemocy


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
infolinia 800 120 002
tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

serkretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, mejlową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.