null

Przebudowa dróg gminnych w zakresie oświetlenia ulic Działyńczyków, Roty, Gawędziarzy, Gembarzewskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 327674 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.
Warszawa: Przebudowa dróg gminnych w zakresie oświetlenia ulic Działyńczyków, Roty, Gawędziarzy, Gembarzewskiego
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nazwa projektu lub programu: 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, państwo , woj. mazowieckie, tel. , faks , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w zakresie oświetlenia ulic Działyńczyków, Roty, Gawędziarzy, Gembarzewskiego
Numer referencyjny UD-VIII-WZP.271.25.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Działyńczyków na odc. od ul. Grzybowej do ul. Płatnerskiej w Warszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia kablowego wykonanego na słupach WZ. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Przebudowa oświetlenia ul. Roty Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Roty w Warszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy. Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Gawędziarzy w Warszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na napowietrznej linii energetycznej. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego Zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy Gembarzewskiego w Warszawie dzielnica Rembertów na nowe i obejmuje: 1. Demontaż istniejącego oświetlenia kablowego wykonanego na słupach WZ. 2. Montaż kompletnych stanowisk słupowych. 3. Montaż na kompletnych stanowiskach słupowych opraw oświetlenia ulicznego LED. 4. Montaż nowych linii kablowych ułożonych na całej długości w rurach ochronnych. 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników, tj. dwóch elektromonterów z czego jeden będzie pełnił funkcję brygadzisty. Obaj mają posiadać świadectwo kwalifikacyjne gr. 1 kategorii E w tym jeden z uprawnieniami do pomiarów.

II.5) Główny kod CPV): 45200000-9, 
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
przetarg w trybie zamówienia „z wolnej ręki”; zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego NR UD-VIII-WZP.271.20.2016 na przebudowę dróg gminnych w zakresie oświetlenia w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków, Zadanie nr 2 - przebudowa oświetlenia ul. Roty, Zadanie nr 3 - przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy, Zadanie nr 4 - przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego. Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.), gdyż nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
KAR-GOS Robert Gos,  ,  ul. 11 Listopada 131,  05-070,  Sulejówek,  kraj/woj. mazowieckie