null

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów obejmującego teren ograniczony:
  • od północy: punkt przecięcia linii stanowiącej przedłużenie zachodniej granicy dz. ewid. nr 3 z ob. 3-00-48 z północną granicą dz. ewid. nr 1 z ob. 3-00-48, północna granica dz. ewid. nr 1 i 106/1 z ob. 3-00-48, północna granica dz. ewid. nr 16 z ob. 3-00-49 do północno-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 16 z ob.3-00-49;
  • od wschodu: wschodnia granica dz. ewid. nr 16 z ob. 3-00-49 od północno-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 16 z ob. 3-00-49, wschodnia granica dz. ewid. nr 9 z ob. 3-00-49, następnie przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 9 z ob. 3-00-49 do punktu przecięcia z północną granicą dz. ewid. nr 5/1 z ob. 3-00-49, północna granica dz. ewid. nr 5/1 z ob. 3-00-49, wschodnia granica dz. ewid. nr 5/1 i 5/3 z ob. 3-00-49, południowa granica dz. ewid. nr 5/3 z ob. 3-00-49, dalej od punktu przecięcia z południową granicą dz. ewid. nr 5/3 z ob. 3-00-49 przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 9 z ob. 3-00-49, a następnie kontynuacja wschodniej granicy dz. ewid. nr 9 z ob. 3-00-49 do wschodniej istniejącej linii rozgraniczającej ul. Działyńczyków, wschodnia istniejąca linia rozgraniczająca ul. Działyńczyków, dalej północna istniejąca linia rozgraniczająca ul. Grzybowej do północno-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 11 z ob. 3-00-49, wschodnia granica dz. ewid. nr 11 z ob. 3-00-49, wschodnia granica dz. ewid. nr 4 z ob. 3-00-79 do punktu przecięcia z południową istniejącą linią rozgraniczającą ul. Grzybowej, południowa istniejąca linia rozgraniczająca ul. Grzybowej do wschodniej granicy dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, dalej granicą dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w kierunku południowym i zachodnim, i jej przedłużenie do południowej istniejącej linii rozgraniczającej ul. Płatnerskiej;
  • od południa: południowa istniejąca linia rozgraniczająca ul. Płatnerskiej do punktu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy obrębu 3-00-50;
  • od zachodu: przedłużenie zachodniej granicy ob. 3-00-50 od punktu przecięcia z południową istniejącą linią rozgraniczającą ul. Płatnerskiej, dalej zachodnią granicą ob. 3-00-50 w kierunku północnym, północna granica ob. 3-00-50 i 3-00-76 od północno-zachodniego narożnika ob. 3-00-50 do punktu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy dz. ewid. nr 178/1 z ob. 3-00-48, następnie przedłużenie zachodniej granicy dz. ewid. nr 178/1 z ob. 3-00-48, dalej zachodnia granica dz. ewid. nr 178/1, 178 i 144 z ob. 3-00-48, następnie linia łącząca północno-zachodni narożnik dz. ewid. nr 144 z ob. 3-00-48 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 110 z ob. 3-00-48, zachodnia granica dz. ewid. 110 i 72 z ob. 3-00-48, linia łącząca północno-zachodni narożnik dz. ewid. nr 72 z ob. 3-00-48 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 34 z ob. 3-00-48, zachodnia granica dz. ewid. nr 34 i 3 z obrębu 3-00-48, linia stanowiąca przedłużenie zachodniej granicy dz. ewid. nr 3 z ob. 3-00-48 do punktu przecięcia z północną granicą dz. ewid. nr 1 z ob. 3-00-48.

Uchwała Nr XLI/1144/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów