null

Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 28.01.2014 r. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjęła Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030).

Program jest dokumentem ukierunkowującym politykę władz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w długim horyzoncie czasowym.

Podjęcie prac nad Programem wynikało z potrzeby opracowania wieloletniego dokumentu strategicznego Dzielnicy oraz z konieczności przygotowania Dzielnicy do aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Dokument ma spełniać także rolę informacyjną dla mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, porządkującą zadania samorządu lokalnego (i podział odpowiedzialności za ich realizację) w skomplikowanych warunkach ustroju m.st. Warszawy.
Posiadanie takiego dokumentu programowego - skonsultowanego ze społecznością lokalną - nadaje działalności władz Dzielnicy nową logikę, wskazując na cele wykraczające poza sprawne wykonywanie zadań bieżących i okres jednego roku budżetowego. Jest to pierwszy tego typu dokument w historii Rembertowa.
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów stanowi kierunki do działań w poszczególnych sferach działalności Dzielnicy wpływających na jakość życia mieszkańców dokonując podziału działań na te, które są zadaniami Dzielnicy i te, w zakresie których władze Dzielnicy angażują cię w roli inicjatora działań, koordynatora, katalizatora.
Program ma umożliwić prowadzenie skutecznej polityki rozwoju Dzielnicy i ułatwić pozyskiwanie finansowania na realizację zadań Dzielnicy, w tym zadań inwestycyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z Programem. W załączeniu umieszczamy wyciąg z Programu (z pominięciem części diagnostycznej oraz załączników 1-5), w tym harmonogram realizacji Programu.

Załączniki: