null

Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy do 2020 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W dniu 28.01.2014r. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjęła Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030).

Uchwała (z załączonym Programem) w tej sprawie znajduje się pod linkiem: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BE7C1500-543F-405C-856C-6B4FB86E0DD8,frameless.htmProgram jest dokumentem ukierunkowującym politykę władz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w długim horyzoncie czasowym.

Podjęcie prac nad Programem wynikało z potrzeby opracowania wieloletniego dokumentu strategicznego Dzielnicy oraz z konieczności przygotowania Dzielnicy do aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 
Dokument ma spełniać także rolę informacyjną dla mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, porządkującą zadania samorządu lokalnego (i podział odpowiedzialności za ich realizację) w skomplikowanych warunkach ustroju m.st. Warszawy.
Posiadanie takiego dokumentu programowego - skonsultowanego ze społecznością lokalną - nadaje działalności władz Dzielnicy nową logikę, wskazując na cele wykraczające poza sprawne wykonywanie zadań bieżących i okres jednego roku budżetowego. Jest to pierwszy tego typu dokument w historii Rembertowa.
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów stanowi kierunki do działań w poszczególnych sferach działalności Dzielnicy wpływających na jakość życia mieszkańców dokonując podziału działań na te, które są zadaniami Dzielnicy i te, w zakresie których władze Dzielnicy angażują cię w roli inicjatora działań, koordynatora, katalizatora.
Program ma umożliwić prowadzenie skutecznej polityki rozwoju Dzielnicy i ułatwić pozyskiwanie finansowania na realizację zadań Dzielnicy, w tym zadań inwestycyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z Programem. W załączeniu umieszczamy wyciąg z Programu (z pominięciem części diagnostycznej oraz załączników 1-5), w tym harmonogram realizacji Programu.
 

Załączniki: