null

Pomoc materialna 2019/2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie samorządu terytorialnego. Pomoc ta jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

1.     STYPENDIUM SZKOLNE

  • Może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
  • Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż  528 zł.
  • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.

 2.     ZASIŁEK SZKOLNY

  • Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
  • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego
  • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  • Wysokość zasiłku szkolnego nie może być wyższa niż 620 zł.
  • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w szkole.

W załącznikach znajduje się instrukcja dot. wypełniania każdego wniosku.

Załączniki: