null

Podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dla mieszkańców mających możliwość podłączenia budynku do budowanej lub istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Informujemy, że wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Dzielnicy umożliwia właścicielom nieruchomości wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i włączenie się do miejskiego systemu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przyłączy wodociągowych mieszkańcy mogą uzyskać w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, tel. (22) 445 50 00, e-mail: dok@mpwik.com.pl lub na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce Dla Klienta - Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych. (https://www.mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych).

Informujemy, że mieszkaniec ponosi wszystkie koszty wynikające z podłączenia posesji tj.

• Za wydanie przez MPWiK S.A warunków technicznych przyłączenia, które umożliwią projektantowi wykonanie projektu technicznego. Wniosek na stronie internetowej

• Za mapę do celów projektowych do projektu

• Za wykonanie przez projektanta dokumentacji technicznej z uzgodnieniami

• Za wykonanie przyłącza i jego odbiór przez służby techniczne MPWiK

• Za próby szczelności i ciśnieniowe oraz w przypadku wody bakteriologiczne.

• Za wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

• Za sporządzenie dokumentacji odbiorowej do MPWiK S.A

Powyższe określa art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednocześnie informujemy, że istnieją firmy, które wykonują przyłącza i w imieniu mieszkańca dokonują załatwienia wszystkich w/w spraw formalnych w MPWiK. Nadmieniamy, że mieszkańcy mogą również wystąpić do spółki z wnioskiem o jednoczesność wykonania przewodu wodociągowego w ulicy z przyłączami wodociągowymi do domów mieszkalnych.

W przypadku realizacji przyłącza kanalizacyjnego istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 3000 zł z Biura Ochrony Środowiska w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa tzw. ,,Błękitny Wieżowiec” po podpisaniu umowy.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w siedzibie BOŚ (XIX piętro pok. 1903), telefonicznie pod numerem (22) 4432 501 (560, 574, 577, 586, 592) lub e-mail: sekretariat.BOS@um.warszawa.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.