null

Podatki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Główny Księgowy
Małgorzata MaciejewskaReferat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Elżbieta Lewandowska
e-mail: elewandowska@um.warszawa.pl
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 831 
pok. nr 409

Kasa Urzędu czynna:
poniedziałek 8.00-17.30 przerwa 13.00-13.20 
wtorek -piątek 8.00-15.30 przerwa 13.00-13.20

Opłaty:
Wpłaty obsługuje Wydział Budżetowo Księgowy (III piętro).
Kontrahent może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa oryginał bądź odpis (wypis) pełnomocnictwa. Prokurent składa oryginał bądź odpis (wypis) prokury. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy ustanowiony w sprawie może sam poświadczyć odpis pełnomocnictwa. Ustawa Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości złożenia kopii pełnomocnictwa lub prokury. Zgodnie z ustawą o notariacie, w gminie, w której jest kancelaria notarialna, urzędowego poświadczenia pełnomocnictwa dokonuje notariusz.


Co można załatwić w Referacie

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • weryfikacja deklaracji  
 • udzielanie informacji o stanie konta płatnika, wskazanie kwoty do zapłaty/nadpłaty
 • wszczynanie postępowań windykacyjnych
 • przyjmowanie informacji o zmianach adresu zamieszkania lub do korespondencji


2. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i inne należności nie podatkowe 

 • udzielanie informacji o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty, prowadzenie wstępnej windykacji,
 • dzierżawa terenu - informacja o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty.


3. Zaświadczenia 

 • wydawanie zaświadczeń dotyczących płatności opłat z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz opłat wobec Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Podatki i opłaty lokalne w 2021 roku

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pokój 404 i 409

Deklaracje i rozliczenie


Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawy, Vat - pokój 407

Przypominamy, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy wnosić bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku, którego opłata dotyczy. Wysokość opłaty rocznej pozostaje w tej samej wysokości, o ile nie uzyskają Państwo pisemnego powiadomienia o zmianie. Od wpłat, które wpłyną po dniu 31 marca zostaną naliczone odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego wniesienia rocznej opłaty.

Rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Bank Handlowy S.A. w Warszawie 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003

opłata skarbowa: brak opłat
 


Księgowość - rozliczanie najemców z tytułu czynszów i mediów - pok. 4071. Wnioski o udzielenie ulg w zapłacie opłaty rocznej poprzez: 

 • rozłożenie na raty zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, 
 • umorzenie zaległości z tytułu tej opłaty nie przekraczających kwoty 20 000 zł rozpatruje Wydział Budżetowo-Księgowy. Wnioski o udzielnie ulgi przekraczającej 20 000 zł kierowane są przez Wydział do Skarbnika m.st. Warszawy.


2. Wnioski o: 

 • ustalenie terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), 
 • udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu rozpatruje Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej dla Dzielnicy Rembertów, tel. 22 44 33 867.


Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego należy w szczególności:

 • Naliczanie i pobór opłat lokalnych,
 • Opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy,
 • Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy,
 • Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo - księgowej Dzielnicy,
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy.