null

Plan Zarządzania Kryzysowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (PZK) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie m.st. Warszawy.

Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu spoczywa na Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t.)

Elementami składowymi Planu są:

1. Plan główny

2. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych

3. Załączniki funkcjonalne planu głównego

4. Załączniki

5. Mapy

Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę bezpieczeństwa m.st. Warszawy) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział Planu obejmujący tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.

W formie załączników do Planu włączone zostały bazy danych zarządzania kryzysowego niezbędne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Graficzne uzupełnienie Planu stanowią mapy, w tym mapa zagrożenia powodziowego (mapa zalewu zasięgu bezpośredniego i potencjalnego o określonym prawdopodobieństwie).

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy powiązano z innymi planami i dokumentami. W ramach dokumentów związanych z Planem dokonano podziału na dokumenty związane wewnętrzne oraz dokumenty związane zewnętrzne. Pierwszą grupę stanowią plany i inne dokumenty opracowywane w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (np. Plan operacyjny ochrony przed powodzią, Plan ewakuacji doraźnej, Plan ewakuacji m.st. Warszawy); natomiast dokumenty związane zewnętrzne to plany/procedury/instrukcje podmiotów „zewnętrznych”, realizujących na terenie m.st. Warszawy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan Główny jest dostępny pod poniższym adresem

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/programy_strategie_plany/default.htm