null

Opieka Wytchnieniowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 30 lipca 2021 r. realizujemy Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

Do kogo Program jest skierowany?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu:

  1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021
  2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021.
  3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:

Medis24:

Tel. 533-353-283, adres e-mail: opieka@medis24.eu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

  1. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz w linku poniżej.
  2. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.

Więcej informacji na: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-opieka-wytchnieniowa-2021