null

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 326060-2016 z dnia 18-10-2016 - Warszawa 
Przedmiotem zamówienia są remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – II etap. Na potrzeby przeprowadzenia ww. badania oraz zobrazowania skali zamówienia sporządz... 
Termin składania ofert/wniosków: 03-11-2016

Ogłoszenie nr 326531 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.
Warszawa: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 326060
Data: 18/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks . 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.rembertow.waw.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Osobiście lub za pośrednictwem w siedzibie zamawiającego (pok. 112) Adres: Al. A. Chruściela 28, 04,401 Warszawa Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
W ogłoszeniu powinno być: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.rembertow.waw.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.rembertow.waw.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Osobiście lub za pośrednictwem w siedzibie zamawiającego (pok. 112) Adres: Al. A. Chruściela 28, 04,401 Warszawa Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki