null

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 540107407-N-2019 z dnia 30-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554391-N-2019 
Data: 30/05/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Punkt: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
W ogłoszeniu jest: lub zakończenia: 2019-07-23 
W ogłoszeniu powinno być: lub zakończenia: 2019-08-23