null

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 540099028-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546765-N-2019 
Data: 2019-05-13 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6.2) 
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-28, godzina: 10:30 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-31, godzina: 10:30 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III.7) 
Punkt: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3) Wykaz rzeczowo-finansowy robót (wzór druku załącznik nr 11 do SIWZ)