null

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500192859-N-2018 z dnia 13-08-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602586-N-2018 
Data: 09/08/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr: 1 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zadanie Nr 1 1. Remont elewacji i klatki schodowej. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dowódców 27. 2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Dowódców 27 w Warszawie. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Remont elewacji i klatki schodowej. Wymiana okna na klatce schodowej i dwóch okien w mieszkaniu na parterze, wymiana drzwi zewnętrznych, izolacji i ociepleniu ścian fundamentowych, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji, wymiana daszku nad wejściem do budynku, wymiana rynien i rur spustowych, remont i ocieplenie istniejącej konstrukcji dachu, remont klatki schodowej - wymiana okna na strychu i drzwi wejściowych, schowanie wszystkich instalacji (instalacja elektryczna i wodno - kanalizacyjna) w ścianach klatki, remont tynków i wykonanie gładzi gipsowej, remont posadzki na parterze, remont schodów drewnianych wraz z częściową wymianą stopni, remont balustrad schodowych, wymiana instalacji elektrycznej na klatce i złącza kablowego według odrębnego opracowania, malowanie lamperii olejnej, malowanie ścian i sufitów. 2. Zagospodarowanie terenu Dowódców 27. Rozbiórka komórek, remont oficyny - izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych , wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji, obniżenie i remont komina, wymiana więźby dachowej, ocieplenie i pokrycie dachu, wymiana instalacji elektrycznych i wykonanie ogrzewania według oddzielnego opracowania, skucie istniejących tynków, otynkowanie ścian i sufitów tynkiem cementowo - wapiennym, pomalowanie ścian i sufitów, wymiana ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, chodników z kostki betonowej do wejścia i do oficyn, renowacja zieleni. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):45000000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 191354,33 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-11-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr: 2 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zadanie Nr 2 - Remont klatki schodowej, w piwnicy, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Gen. A. Chruściela 55 w Warszawie. Remont obejmuje wykonanie nowych powłok malarskich ścian. Skucie zalanych i odspojonych tynków, wykonanie izolacji pionowej typu lekkiego, ponowne otynkowanie i malowanie ścian. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):45000000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 12916,08 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-11-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr: 3 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zadanie Nr 3 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Gen. A. Chruściela 82 w Warszawie. Remont obejmuje wykonanie nowych powłok malarskich ścian, sufitów, schodów drewnianych. Wymianę dwóch biegów schodów drewnianych wraz z balustradami, wykonanie nowej posadzki na parterze budynku. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):45000000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 33206,31 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-11-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: