null

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 500006241-N-2018 z dnia 09-01-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500006096-N-2018 
Data: 09-01-2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Punkt: tak 
W ogłoszeniu jest: Numer ogłoszenia: 620308-N-2017 
W ogłoszeniu powinno być: Numer ogłoszenia: 618669-N-2017 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Punkt: II.1) 
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Al. Chruściela w Warszawie w zakresie oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi; Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-VIII-WZP.271.38.2017 
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka nr ew. 54/2 w obrębie 3-09-22 wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego; Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-VIII-WZP.271.37.2017 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Punkt: II.2) 
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: usługi 
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Punkt: II.3) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Al. Chruściela w Warszawie w zakresie oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi. OPIS INWESTYCJI – zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia Al. Chruściela (okolice skrzyżowania o ruchu okrężnym Al. Chruściela, ul. Sztandarów, ul. Kadrowej) i obejmuje: 1. Przestawienie dwóch słupów oświetleniowych (doświetlenie przejścia dla pieszych) 2. Budowa dwóch słupów oświetleniowych doświetlających przejście dla pieszych 3. Budowa jednego słupa oświetleniowego oświetlającego ciąg pieszy - zgodnie z załączonym rysunkiem (mapa sytuacyjna). 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka nr ew. 54/2 w obrębie 3-09-22 wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wykona dokumentację projektowo-kosztorysową z wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i badaniami umożliwiającymi Zamawiającemu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót hydrologicznych i budowlano montażowych. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakresie przedmiotu zamówienia jest: ­ Uzyskanie zatwierdzenia prac geologicznych przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.Nr27, poz.96 z późniejszymi zmianami). ­ Uzyskanie mapy do celów projektowych dla wskazanej lokalizacji budowy odwiertu studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej. ­ Uzyskanie przydziału mediów tj. : energii elektrycznej do zasilania pomp, oświetlenia i ogrzewania obiektu (ok.15kW), przyłącza wody na czas robót budowlanych, przyłącza kanalizacji dla zrzutu wód popłucznych i deszczowych ­ Wykonanie opracowań projektowych zgodnych z warunkami wynikającymi z Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. ­ Wykonanie badań technologicznych określających technologię uzdatniania wody. ­ Opracowanie projektu budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskie podzielonego na oddzielne opracowania dla poszczególnych branż tzn.; ­ - architektoniczno-budowlaną, ­ - konstrukcyjną, ­ - technologiczną, ­ - sieci wodno-kanalizacyjne, ­ - instalacji sanitarnych; wod.-kan., ogrzewania, wentylacji, ­ - instalacji elektrycznych i oświetlenia, ­ - instalacji niskonapięciowych i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) ­ - drogową, ­ - zieleni istniejącej i projektowanej, ­ - organizacji ruchu, ­ - kosztorysy inwestorskie i przedmiary - dla wszystkich branż, ­ - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami - dla wszystkich branż, W zakresie zamówienia wymagane jest również opracowanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów w tym: ­ - wykonanie mapy do celów projektowych, ­ - uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, ­ - uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień m in.: wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, uzgodnienia ZUD, SANEPID, PPOŻ, BHP. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Punkt: II.5) 
W ogłoszeniu jest: Główny Kod CPV: 71320000-7 
W ogłoszeniu powinno być: Główny Kod CPV: 45255110-3 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Punkt: II.5) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 45231000-5, 45000000-7, 45262200-3, 71351910-5, 71320000-7, 45232460-4, 45232150-8, 45231300-8, 45252126-7