null

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 18256 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.
Warszawa: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 18231 - 2017
Data: 01/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300090, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04401   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia – zgodnie z określonymi poniżej wymogami – we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia w roku kalendarzowym 2017 (rok szkolny 2016/2017) w tym również w okresie przerwy świątecznej i ferii zimowych w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (84 dni).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia – zgodnie z określonymi poniżej wymogami – we wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia w roku kalendarzowym 2017 (rok szkolny 2016/2017) w tym również w okresie przerwy świątecznej i ferii zimowych w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (84 dni). Klauzula społeczna: Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502 z późn. zm.), przez wykonawcę 1 osoby – kierowcy, która będzie wykonywać czynności w trakcie realizacji zamówienia przez cały okres jego trwania.