null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Modernizacja 51 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych Numer ogłoszenia: 275204 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236940 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja 51 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienie jest realizacja w ramach modernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 51 przy ul. Kadrowej 5 /15 w Warszawie czterooddziałowego przedszkola - wykonywana w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytkowania obiektu przedszkolnego funkcjonującego w oparciu o Wytyczne Programowo-Funkcjonalne i Projektowania Przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania przy założeniu, że ma z niego korzystać w 4 oddziałach ok. 100 dzieci, którym zapewnić należy sale zajęć, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, magazyny i pomieszczenia pomocnicze, zaplecze gastronomiczne w postaci kuchni cateringowej. Przedszkole ma powstać w budynku i na terenie (plac zabaw) LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 5/15 w Warszawie. Przedszkole w dwupiętrowym budynku szkoły zajmować będzie: - parter z przeznaczeniem na sale zajęć, węzeł żywieniowy, część administracyjną i sanitariaty, - część piwnic z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci - część terenu przyszkolnego z przeznaczeniem na plac zabaw. Budynek szkoły wyposażony jest w wewnętrzną instalację wod - kan z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z własnej kotłowni opalanej na pelet. Budynek korzysta z własnego ujęcia wody. Projekt powinien być realizowany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2014 r. przez AUTORSKĄ PRACOWNIĘ ARCHITEKTURY Andrzej Lesiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Poprawnej 27A/2. Parametry określające wielkość obiektu: 1. Powierzchnia inwestycji: 639,30 m2, 2. Ilość oddziałów przedszkolnych / ilość dzieci: 4/100 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie projektu budowlanego przedszkola z zagospodarowaniem terenu w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedszkola, 2) wykonanie projektu wykonawczego obiektu w podziale na branże w zakresie niezbędnym do wykonania całości prac budowlano-montażowych i oddania obiektu do użytkowania, 3) wykonanie projektu wykonawczego przedszkolnego placu zabaw 4) wykonanie całości robót przygotowawczych, w tym przeniesienie urządzeń i instalacji wspomagających zajęcia dydaktyczne z pomieszczeń zajmowanych obecnie przez Liceum Ogólnokształcące, robót budowlanych i montażowych, zgodnie z projektem i wymogami oddania obiektu do użytkowania 5) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia 6) wszystkie opracowania i czynności, ustalenia, opinie niezbędne dla osiągnięcia celu przedmiotu zamówienia, realizowane przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu, a w tym: dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku szkoły i inne niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie, Projekt powinien uwzględniać możliwość rozliczania ilości dostarczanych mediów w podziale na liceum i przedszkole. Realizacja projektu budowlanego winna być, bez odrębnego wynagrodzenia, poprzedzona wykonaniem: mapy do celów projektowych, inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, uzyskaniem przez Zamawiającego warunków przyłączenia mediów, na podstawie materiałów otrzymanych od projektanta. Dokumentacja winna zawierać niezbędne opinie i uzgodnienia, w tym dotyczące mediów. Powinna zawierać oświadczenia o jej poprawności i wzajemnym skoordynowaniu złożone przez projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w zakresie adekwatnym do stopnia złożoności projektu oraz powinna być sprawdzona zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Prace budowlane przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia będą się odbywały w funkcjonującym obiekcie szkolnym, co wymagać będzie bezpiecznego wydzielenia części budynku wyłączonych z użytkowania na czas robót oraz ustaleń z Dyrekcją Liceum odnośnie sposobu i terminu wykonywania robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.21.10.00-3, 45.21.41.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TEL-BUD Sławomir Borkowski, Ul. Króla Maciusia 13 m 62, 04-526 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1584000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1420800,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1420800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1889000,00

  • Waluta: PLN.