null

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulicznych, na skwerach i miejscach pamięci narodowej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 197402 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111922 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulicznych, na skwerach i miejscach pamięci narodowej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Są to prace związane z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulicznych, na skwerach, miejscach pamięci narodowej, placach zabaw, terenach rekreacyjnych, siłowniach i obiektach sportowo rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Zakres wszystkich przewidzianych prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Wykaz trawników w pasach przyulicznych przewidzianych do koszenia, znajdujących się na terenie Dzielnicy Rembertów -stanowi załącznik nr 2 do OPZ. Wykaz skwerów, miejsc pamięci narodowej, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, siłowni i obiektów sportowo rekreacyjnych znajdujących się w Dzielnicy Rembertów -stanowi załącznik nr 3 do OPZ. Każdorazowo prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy będą zgłaszane, przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, telefonicznie i potwierdzane faxem lub e-mailem w formie zlecenia z podanym terminem realizacji. W przypadku likwidowania zagrożeń spowodowanych przez drzewa np. zwisająca, odłamana gałąź, drzewo z naruszoną karpą korzeniową czas reakcji Wykonawcy w celu zlikwidowania zagrożenia nastąpi w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. Zieleń niska Koszenie trawników wraz z zgrabieniem pokosu i wywozem urobku Przewiduje się 5 krotne koszenie trawników przyulicznych. Jednorazowa powierzchnia koszenia pasów ulicznych wynosi 12,9ha. Przewiduje się 5 krotne koszenie trawników na skwerach. Jednorazowa powierzchnia ich koszenia wynosi 3480m² co stanowi 0,35ha. Przewiduje się 3-4 krotne koszenie terenów rekreacyjnych. Jednorazowa powierzchnia ich koszenia wynosi 37900m² co stanowi 3,79ha (w tym tereny płaskie wynoszą 2,89ha, górki 0,90ha) Przewiduje się 5 krotne koszenie obiektów sportowo rekreacyjnych, których jednorazowa powierzchnia do koszenia wynosi 1845m² co stanowi 0,18ha. Przewiduje się 5 krotne koszenie placów zabaw, których jednorazowa powierzchnia do koszenia wynosi 365m² co stanowi 0,04ha. Przewiduje się 5 krotne koszenie miejsc pamięci, których jednorazowa powierzchnia do koszenia wynosi 358m² co stanowi 0,04ha. Koszenie obejmuje zgrabienie pokosu i wywóz urobku. Termin wykonania koszenia może ulec zmianie, gdyż uzależniony jest od warunków pogodowych. Koszenie terenu nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie. Wykaz ulic przewidzianych do koszenia stanowi załącznik nr 2, pozostałych terenów załącznik nr 3 do OPZ . Przed koszeniem należy usunąć z trawnika przedmioty typu śmieci (papiery, butelki, plastiki, torby foliowe) a także kamienie, gruz, szkło, metal i inne. Koszenie przewiduje usunięcie z trawnika jednorocznych samosiewów drzew i krzewów, chwastów i trawy przy latarniach, słupkach, barierkach. Zgrabienie pokosu musi nastąpić tego samego dnia wraz z usunięciem śmieci, gałęzi itp. Wywóz zgrabionego pokosu wraz z zebranymi śmieciami z danej ulicy musi nastąpić tego samego dnia. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia zanieczyszczonych skoszoną trawą chodników i jezdni, a także pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto. Koszenie chwastowisk o powierzchni 0,89ha wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych będzie wykonywane na zlecenie Zamawiającego. Przy koszeniu chwastowisk należy zebrać i usunąć przedmioty typu kamienie, gruz, szkło, metal i wszelkiego rodzaju śmieci (papiery, folie, puszki, butelki). Koszenie chwastowisk może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Usunięte muszą być samosiewy do 10 lat, chwasty, trawy przy latarniach, słupkach, barierkach itp. Zgrabienie pokosu musi nastąpić wraz z usunięciem śmieci, gałęzi, tego samego dnia. Wywóz zgrabionego pokosu z danej ulicy musi nastąpić tego samego dnia. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia zanieczyszczonych skoszoną trawą chodników i jezdni. Wykaz chwastowisk do koszenia- stanowi załącznik nr 4 do OPZ. Koszenie rowów o powierzchni 0,23ha wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych. Wykonywane na zlecenie Zamawiającego. Przy koszeniu należy zebrać i usunąć przedmioty typu kamienie, gruz, szkło, papier, metal. Usunięte muszą być samosiewy do 10 lat, chwasty, trawy przy latarniach, słupkach, barierkach itp. Zgrabienie pokosu musi nastąpić wraz z usunięciem śmieci (papiery, butelki, plastiki, siatki foliowe) a także kamieni, gruzu, szkła, metali. Wywóz zgrabionego pokosu musi nastąpić tego samego dnia. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia zanieczyszczonych skoszoną trawą chodników i jezdni. Wykaz rowów do koszenia- stanowi załącznik nr 4 do OPZ. Koszenie wzniesień (górek) o powierzchni 0,90ha wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych. Wykonywane na zlecenie Zamawiającego. Przy koszeniu należy zebrać i usunąć przedmioty typu kamienie, gruz, szkło, papier, metal. Usunięte muszą być samosiewy do 10 lat, chwasty, trawy przy latarniach, słupkach, barierkach itp. Zgrabienie pokosu musi nastąpić wraz z usunięciem śmieci (papiery, butelki, plastiki, siatki foliowe) a także kamieni, gruzu, szkła, metali. Wywóz zgrabionego pokosu musi nastąpić tego samego dnia. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia nie zakończonych prac przez niedzielę lub święto. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia zanieczyszczonych skoszoną trawą chodników i jezdni. Wykaz wzniesień (górek)do koszenia- stanowi załącznik nr 4 do OPZ. Grabienie wiosenne trawników -przypada do końca kwietnia. Wykaz pasów zieleni ulicznej, skwerów, miejsc pamięci narodowej, placów zabaw, obiektów sportowo-rekreacyjnych, terenów rekreacyjnych, do grabienia wiosennego stanowi załącznik nr 2 i 3 do OPZ. Grabienie wraz z usunięciem z trawników wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (gałęzi, liści, kamieni, śmieci). Grabienie należy wykonać w przeciągu 3 tygodni. Zgrabione zanieczyszczenia z danej ulicy muszą zostać zebrane tego samego dnia. Grabienie jesienne trawników -przypada na przełom października i listopada. Wykaz pasów zieleni ulicznej, skwerów, miejsc pamięci narodowej, placów zabaw, obiektów sportowo-rekreacyjnych, terenów rekreacyjnych do grabienia jesiennego stanowi załącznik nr 3 i 5 do OPZ. Grabienie wraz z usunięciem z trawników wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (gałęzi, liści, kamieni, śmieci). Grabienie należy wykonać w przeciągu 3 tygodni. Zgrabione liście z danej ulicy muszą zostać zebrane tego samego dnia. Zakładanie trawników - zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zastosowanie 5cm warstwy materiału użyźniającego (ziemia urodzajna lub kompost). Renowacja trawnika-obejmuje usunięcie z powierzchni gruntu kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń; zdjęcie nadkładów ziemi nad krawężnikiem; wybraniu 5cm warstwy gruntu rodzimego; przekopaniu na głębokość ok. 25cm (w obrębie drzew ręcznie); wyrównaniu powierzchni; nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi (tak aby powierzchnia trawnika była poniżej krawężnika) - grubość warstwy ziemi urodzajnej 5cm na całej powierzchni; zwałowaniu powierzchni; wysianiu odpowiedniej mieszanki traw; przykryciu nasion; powtórnym zwałowaniu; zabezpieczeniu nowo założonego trawnika taśmą umocowaną na drewnianych palikach. Należy zastosować mieszanki traw odpowiednie do miejskich warunków. Cięcie żywopłotów- przewiduje się 3 krotne cięcie żywopłotów (I koniec maja, II czerwiec-lipiec, III sierpień -wrzesień lub na początku października). Cięcie żywopłotu nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg potrzeb. Przy cięciu żywopłotów należy zachować kształt zbliżony do formy trapezu. Po zakończeniu pracy teren należy uporządkować z odciętych pędów żywopłotu i liści. Cięcie żywopłotu wraz z zebraniem i wywiezieniem musi nastąpić tego samego dnia. Wykaz żywopłotów stanowi załącznik nr 3 i 6 do OPZ. Cięcie krzewów - musi zostać wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Cięcie krzewów nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg potrzeb. Po zakończeniu pracy teren należy uporządkować z odciętych pędów i liści. Zebranie i wywiezienie części roślinnych musi nastąpić tego samego dnia. Wykaz krzewów do cięcia stanowi załącznik nr 7 do OPZ. Sadzenie krzewów liściastych Duże krzewy w pojemnikach 5l, o wys. 60-80cm, 3-5 pędów rozgałęzionych (w zależności od gatunku), sadzone w rozstawie 0,8-1m krzewy w pojemnikach 3l mają być sadzone w rozstawie 0,4-0,5m w doły zaprawione w połowie ziemią urodzajną, cały pas nasadzeń wysypany 5cm warstwą kory. Wszystkie krzewy muszą zostać podlane po posadzeniu tego samego dnia. Gatunki krzewów przewidziane do nasadzeń w 5l. pojemnikach: Dereń biały odm. Elegantissima, odm Sibirica, Pęcherznica kalinolistna odm. Luteus, Diabolo, Tawuła trójpłatkowa, Tawuła van Houttea i inne.Gatunki krzewów przewidziane do nasadzeń w 3l. pojemnikach: Tawuła japońska odm. Gold Flame, Goldmound, Gold Fountain, Tawuła szara odm. Grefsheim i inne. Z terenu przewidzianego pod nasadzenia krzewów powinna być zdjęta darń i zebrana wierzchnia warstwa gleby tak, aby w efekcie końcowym poziom gruntu wraz z 5cm warstwą kory, był poniżej krawężnika. Teren po posadzeniu krzewów powinien być uporządkowany z liści, chwastów, kamieni, darni i śmieci. Sadzenie krzewów iglastych Krzewy w pojemnikach 3l, o wys. 30-40cm, 3-pędy doły zaprawione w połowie torfem kwaśnym, misy wysypane 5cm warstwą kory. Wszystkie krzewy muszą zostać podlane po posadzeniu tego samego dnia. Gatunki krzewów przewidziane do nasadzeń: Jałowiec x Blue Carpet, Jałowiec łuskowy odm. Blue Star, Jałowiec pospolity odm. Green carpet, Repanda, Hornibrookii, Jałowiec odm. Grey Owl, Jałowiec sabiński odm. Tamariscifolia, Jałowiec skalny odm. Blue Arrow, Skyrocket, Jałowiec pośredni Kosodrzewina odm. Pumilio, Mops, Gnom i inne. Sadzenie krzewów liściastych w pojemnikach 5 litrowych bez materiału szkółkarskiego-materiał szkółkarski zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę. Krzewy należy posadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą tj. w rozstawie 0,8-1m, w doły zaprawione w połowie ziemią urodzajną. Z terenu przewidzianego pod nasadzenia krzewów powinna być zdjęta darń i zebrana wierzchnia warstwa gleby tak, aby w efekcie końcowym poziom gruntu wraz z 5cm warstwą kory, był poniżej krawężnika. Teren po posadzeniu krzewów powinien być uporządkowany z liści, chwastów, kamieni, darni i śmieci. Wszystkie krzewy muszą zostać podlane po posadzeniu tego samego dnia. Sadzenie żywopłotów z irgii błyszczącej na długości 50mb- krzewy muszą być zdrowe, posiadać 3-4 dobrze wykształcone pędy z typowymi dla gatunku i odmiany rozgałęzieniami, system korzeniowy dobrze wykształcony, zaprawa rowka o szerokości 0,8m ziemią urodzajną, po posadzeniu mulczowanie korą (warstwa 5cm) i podlanie tego samego dnia. Sadzenie pnączy w pojemnikach 2-3l. w doły zaprawione w połowie dołka kompostem lub czarnoziemem. Pnącza muszą być podlane tego samego dnia. Dołek musi zostać wykorowany 5cm warstwą kory. Gatunki pnączy przewidziane do nasadzeń to bluszcz pospolity, winobluszcze lub inne. Ręczne usuwanie chwastów z krzewów i żywopłotów- polega na wyrwaniu chwastów z korzeniami, zebraniu i wywiezieniu odpadów roślinnych (załącznik nr 3 i 6, 7 do OPZ). Chemiczne usuwanie chwastów z krzewów i żywpołotów -polega na zniszczeniu chwastów herbicydem (Randap), tak aby chemicznie nie uszkodzić krzewów (załącznik nr 3 i 6, 7 do OPZ). Wygrabienie liści i zanieczyszczeń ze skupin krzewów i żywopłotów- usuwanie ze skupin krzewów i żywopłotów liści wraz z pozostałymi zanieczyszczeniami (załącznik nr 3 i 6, 7 do OPZ). Nawożenie krzewów, żywopłotów, trawników- jednorazowe, wiosenne, zasilenie nawozem wieloskładnikowym, odpowiednim typem nawozów do rodzaju krzewów i trawnika. W przypadku krzewów nawóz należy wymieszać z wierzchnią warstwy gleby na głębokość 5cm. Nawożenie trawników polega na równomiernym wysianiu nawozów (zalecana dawka musi zostać równomiernie rozdzielona). Karczowanie krzewów- usunięcie krzewów wraz z karpą korzeniową, późniejsze zasypanie dołu, wyrównanie i posianie trawy. Wywóz zanieczyszczeń najpóźniej do dnia następnego. Wycięcie krzewów - usunięcie krzewu bezpośrednio przy powierzchni, posmarowanie pozostałych części pędów środkiem chwastobójczym. Załadunek i wywóz wyciętych pędów musi nastąpić do następnego dnia po zakończeniu prac. Przygotowanie terenu do mulczowania-wybranie ziemi na głębokość ok. 12cm, Mulczowanie korą krzewów -grubość warstwy kory musi wynosić 5cm, po usunięciu chwastów i zanieczyszczeń, należy ukształtować brzegi mis i skupin, wysypanie równomierne kory. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren. Interwencyjne podlewanie krzewów i żywopłotów w okresie suszy, podlanie roślin ilością wody niezbędną do nawodnienia -min. do głębokości 20cm warstwy gleby. Usunięcie z trawników i przyległych chodników gałęzi podrzucanych na tereny obsługiwane przez Wykonawcę. Drobne gałęzie mogą być bezpośrednio załadowane na samochód, grube muszą zostać uprzednio przygotowane do transportu (rozdrobnione, pocięte) załadowane i wywiezione; uprzątnięcie musi nastąpić najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. Rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 18cm rębakiem spalinowym wraz z osobą obsługującą. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca we wskazane miejsce na terenie Dzielnicy Rembertów podstawi rozdrabniarkę wraz z osobą obsługującą. Kwiaty sezonowe Wymiana ziemi na urodzajną w kwietnikach na głębokość 20cm-wybranie i wywóz podłoża na głębokość 20cm Przygotowanie kwietników do obsadzenia-przekopanie i wyrównanie nawierzchni Sadzenie roślin sezonowych-w ilości 25szt/m², materiał roślinny okazały, o wyrównanym kształcie i wysokości, wyraźne pąki kwiatowe, w pełni kwitnienia, min. 3 pędy. Rośliny w doniczkach . Po posadzeniu kwiaty należy podlać ilością co najmniej 20l wody /m². Rośliny jednoroczne do posadzenia: aksamitka wyniosła, aksamitka rozpierzchła, aksamitka wąskolistna, bratki (fiołek ogrodowy), begonia drobnokwiatowa, irezyna Herbsta, pelargonia wielkokwiatowa, kocanka, starzec popielny. Jednorazowe nawożenie kwiatów przed posadzeniem -przed posadzeniem kwiatów, kwietniki należy zasilić nawozem wieloskładnikowym w formie granulatu (np. Azofoska). Likwidacja nasadzeń -każdorazowe usunięcie pozostałości materiału roślinnego oraz innych zanieczyszczeń, z wywozem i wyrównaniem powierzchni. Zieleń wysoka Cięcia pielęgnacyjne obejmują cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące oraz usunięcie ewentualnych odrostów. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca musi przygotować miejsce pracy tj: ewentualnie zadbać o wyłączenie prądu i oznakowanie zajęcia pasa drogi. Po wykonaniu prac terenu wokół drzew musi zostać uporządkowany poprzez: zamiecenie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie z trawnika drobnych gałązek i liści. W kosztach należy uwzględnić transport i utylizację urobku, ewentualną pracę podnośnika. Rany po cięciu grubych gałęzi powinny być zabezpieczone preparatem grzybobójczym. Wycinka drzew obejmuje: ścięcie drzew wraz z likwidacją całej karpy (mechanicznie, ręcznie) lub w zależności od istniejących warunków usunięcie fragmentu karpy poprzez odkopanie i sfrezowanie jej na 20cm poniżej poziomu gruntu, wywóz urobku, wybranie nadmiaru strużyn, wyrównanie powierzchni trawnika lub misy ziemią urodzajną, uprzątnięcie terenu włącznie z zaśmieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa. W kosztach należy uwzględnić ewentualną pracę podnośnika. Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyłączenia prądu, oznaczenie zajęcia pasa drogi leży po stronie Wykonawcy. W przypadku usunięcia drzewa z naruszoną karpą korzeniową (zagrażającego) czas reakcji Wykonawcy nastąpi w ciągu 3 godzin. W przypadku usuwania wykrotu (leżącego drzewa z naderwaną karpą) należy przewidzieć przeprowadzenie wszystkich ww. czynności. Cena usunięcia powalonego drzewa wynosi 70% ceny za wycinkę drzewa stojącego o tym samym obwodzie. W przypadku usuwania drzew z obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Frontowej, drewno z wyciętych drzew nie jest własnością firmy ogrodniczej. Grubiznę należy pociąć na odcinki o 1m długości i ułożyć w stosy. Pozostałe gałęzie należy usunąć z terenu wywieźć lub rozdrobić rębakiem. Cięcia techniczne polegają na wykonywaniu czynności związanych z odsłanianiem znaków drogowych, likwidacją i zabezpieczeniem odłamanych gałęzi i konarów, utrzymywaniem skrajni drogowej. W zakresie prac należy uwzględnić uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy, wywóz i utylizację masy zielonej, a także ewentualną pracę podnośnika. Rany po cięciu konarów i grubych gałęzi należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Cięcia techniczne utrudnione polegają na likwidowaniu kolizji drzew z urządzeniami technicznymi. W szczególności z liniami wysokiego napięcia, latarniami. Prace wykonywane z podnośnika. Przygotowanie miejsca pracy: ewentualne wyłączenia prądu, oznakowanie zajęcia pasa drogi leży po stronie Wykonawcy. W zakresie prac należy uwzględnić uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy oraz wywóz i utylizację masy zielonej. Rany po cięciu konarów i gałęzi należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Prace związane z usuwaniem drzew i wykonywaniem cięć wymagające pracy z podnośnikiem, będą wykonywane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 w obecności pracownika Wydziału Ochrony Środowiska. Usunięcie karpy -ręczne odkopanie karpy, podcięcie korzeni, wyjęcie karpy, wyrównanie powierzchni trawnika lub misy ziemią urodzajną, wysianie nasion trawy, uporządkowanie zanieczyszczonego terenu po usuwaniu karpy (powierzchni utwardzonych i trawnika). W zakresie prac należy uwzględnić wywóz i utylizację karpy. Frezowanie karp należy traktować jako ręczne odkopanie karpy na głębokość 20cm poniżej powierzchni gruntu, sfrezowanie karpy poniżej powierzchni gruntu, wybranie strużyn po frezowaniu, wyrównanie powierzchni trawnika lub misy ziemią urodzajną, wysianie trawy, uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy frezowaniu karpy. Zabezpieczenie ubytków polega na wykonaniu wszelkich koniecznych zabiegów, zastosowaniu niezbędnych materiałów, uprzątnięciu miejsca wykonywania prac oraz wywozem i utylizacją zanieczyszczeń. Należy uwzględnić ewentualną pracę podnośnika. Zakładanie wiązań elastycznych polega na wykonaniu wszelkich koniecznych zabiegów, z uwzględnieniem niezbędnych materiałów, uprzątnięciu miejsca wykonywania prac oraz wywozem i utylizacją zanieczyszczeń. Należy uwzględnić ewentualną pracę podnośnika. Pielęgnacja drzew młodych będzie zlecana kompleksowo lub jako oddzielne pozycje, każdorazowo uzgadniane z zamawiającym. a) palikowanie-zakotwiczenie drzewa w gruncie, trzema impregnowanymi palikami połączone ze sobą poprzeczkami i taśmą, palik o średnicy 4/6cm, długość dostosowana do wysokości drzewa nie mniejsza niż 2,5m, paliki szpicowane b) cięcie korygujące korony- cięcie młodych drzew, c)ściółkowanie mis drzew nowoposadzonych- wypielenie z chwastów, wysypanie i równomierne rozłożenie kory w misie, korą drzew o grubości 5cm, misy o średnicy od 1,0m do 1,5m d) podlewanie nowoposadzonych drzew-podlewanie ilością 50dm³ wody. Należy uwzględnić koszt wody. Usuwanie wiatrołomu i wywóz wiatrołomów rozumie się jako: pocięcie wiatrołomu na odcinki dogodne do transportu (metry przestrzenne, których ilość zostanie określona po pocięciu) wywóz i utylizację masy zielonej. Teren po zakończeniu pracy należy uporządkować. Sadzenie drzew liściastych - materiał kontenerowany, wysokość drzewa: od 2m do 2,5m, obwód pnia od 12-14cm, korona prawidłowo ukształtowana na wysokości nie mniejszej niż 2m, korona ukształtowana z zachowaniem dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. Bryła korzeniowa dobrze przerośnięta, dobrze wykształcony system korzeniowy, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Zaprawa dołu ziemią urodzajną. Zakotwiczenie drzewa w gruncie, trzema impregnowanymi palikami połączone ze sobą poprzeczkami i taśmą. Uformowana misa o średnicy min. 1-1,5m, wysypana korą o grubości 5cm. Drzewo po posadzeniu musi być podlane. Drzewo powinno być posadzone 5cm głębiej niż rosło w szkółce, zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój drzewa. Wybór gatunków drzew do posadzenia: dąb szypułkowy odm. Fastigiata, Lipa srebrzysta odm. Varsaviensis, odm. Brabant, Platan klonolistny odm. Pyramidalis, Robinia biała odm. Pyramidalis, Klon pospolity odm. Globusom, Wiśnia odm. Umbraculifera, Głóg jednoszyjkowy Sadzenie drzew liściastych bez materiału szkółkarskiego- materiał szkółkarski zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę. Drzewa należy posadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zgodnie z powyższym opisem. Sadzenie drzew iglastych z gatunku sosna czarna lub sosna pospolita - materiał kontenerowany, wielkość donicy 10l, wysokość drzewa od 0,8-1m, Zakotwiczenie drzewa w gruncie, palikiem z taśmą. Uformowana misa o średnicy min. 1m, wysypana korą o grubości 5cm. Dół zaprawiony kwaśną ziemią w połowie. Drzewo po posadzeniu musi być podlane. Przedstawione prace ujęte w zakresie wykonywane będą w zależności od potrzeb i zlecane każdorazowo.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DREW-PLAK Sławomir Wikieł, Ul. Mokry Ług 23A, 04-434 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174072,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 86252,98

  • Oferta z najniższą ceną: 86252,98 / Oferta z najwyższą ceną: 182402,11

  • Waluta: PLN.